Acceso á asistencia sanitaria

CONTIDO

A asistencia sanitaria ten por obxecto prestar servizos médicos, cirúrxicos e farmacéuticos para conservar ou restablecer a saúde.

Inclúe polo menos a carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, e comprende:

  1. Atención primaria
  2. Atención especializada
  3. Prestacións farmacéuticas
  4. Prestacións complementarias

Nos casos de accidente en acto de servizo e enfermidade profesional, tamén inclúe:

  • Cirurxía estética que garde relación co accidente en acto de de servizo ou enfermidade profesional

  • Prótese, órtesis e demais prestacións complementarias que se consideren necesarias en relación co proceso patolóxico derivado do accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional

BENEFICIARIOS

Todos os mutualistas da Mutualidade Xeral Xudicial teñen dereito ás prestacións sanitarias desde o momento en que causen alta na Mutualidade.

O recentemente nado terá dereito á asistencia sanitaria a cargo da entidade que atende á nai o primeiro mes desde o momento do parto. A partir de entón ese dereito queda condicionado á formalización da adscrición a unha entidade ou a Servizo Público de Saúde.

IDENTIFICACIÓN DOS MUTUALISTAS

No caso das entidades médicas privadas, para recibir asistencia sanitaria, o mutualista identificarase co seu correspondente documento de afiliación da Mutualidade Xeral Xudicial ou o documento de asistencia sanitaria expedido pola entidade médica.

  • Cando realiza o alta a un mutualista, xa sexa titular ou beneficiario, a Mutualidade xera un cartón individual de afiliación e envíaa por correo postal ao domicilio do mutualista titular.

  • Se os datos non fosen correctos ou se producise un extravío, un roubo ou unha deterioración dun cartón individual de afiliación, o mutualista pode solicitar un novo cartón. Máis información: Solicitar cartón de afiliación (sede electrónica)

  • Se elixiu unha entidade médica privada, a entidade enviará ao seu domicilio os documentos de asistencia sanitaria propios desa entidade, en aproximadamente quince días. Tamén pode solicitalos nas oficinas de atención ao usuario da entidade médica.

Nos casos do Servizo Público de Saúde, os mutualistas deben seguir o procedemento establecido pola Comunidade Autónoma que lles corresponda. (ver: Servizos públicos de saúde das CCAA)