Contido da asistencia sanitaria

A asistencia sanitaria ten por obxecto a prestación dos servizos médicos, cirúrxicos e farmacéuticos conducentes a conservar ou restablecer a saúde dos beneficiarios de Mugeju.

A asistencia sanitaria préstase a través de Entidades de Seguro privadas ou a través dos Servizos de Saúde das CCAA ou o INGESA.

A asistencia sanitaria da Mutualidade Xeral Xudicial inclúe polo menos a carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, e comprende:

  1. Atención primaria
  2. Atención especializada
  3. Prestacións farmacéuticas
  4. Prestacións complementarias

Nos casos de accidente en acto de servizo e enfermidade profesional ademais do contido anterior, a asistencia esténdese á cirurxía estética que garde relación co accidente en acto de de servizo ou enfermidade profesional así como toda clase de prótese e órtesis ou enfermidade profesional e demais prestacións complementarias que se consideren necesarias en relación co proceso patolóxico derivado do accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional.