Afiliación

Normativa

CIRCULAR nº95 da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial, con data do 20 de xuño de 2018, sobre o Réxime de Afiliación á Mutualidade Xeral Xudicial.(PDF)

Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Mutualismo Xudicial.(BOE núm. 186, do 4 de agosto de 2011) (PDF)

Real Decreto Lexislativo 3/2000, do 23 de xuño, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.(BOE núm. 154, do 28 de xuño de 2000) (PDF)

 

Servizos

Alta de funcionarios de novo ingreso

A incorporación como persoal ao servizo da Administración de Xustiza comporta a afiliación obrigatoria, como mutualista titular, na Mutualidade Xeral Xudicial.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)

Mantemento dos datos do titular

Os mutualistas titulares están obrigados a comunicar as variacións nos seus datos persoais, domicilio, posto de destino, corpo profesional e situación administrativa.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)

Alta por viuvez ou orfandade

Coñecido o falecemento dun mutualista titular, a Mutualidade Xeral Xudicial procede a rexistrar a súa baixa por falecemento. Os seus talonarios de receitas quedan desactivados e non poden ser utilizados para prescribir medicamentos. Para evitar que puidesen quedar desprotexidos, os beneficiarios da persoa falecida mantéñense temporalmente nunha situación de "Alta provisional". Para continuar como mutualistas, os beneficiarios teñen que presentar unha solicitude de alta por viuvez ou orfandade.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)

Mutualistas voluntarios

Os funcionarios que pasen a excedencia voluntaria, ou que perdan a condición de mutualista obrigatorio por calquera causa, poden manter a súa situación de alta como mutualistas voluntarios.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)

Baixa do mutualista titular

Salvo que soliciten manterse como mutualistas voluntarios, deberán solicitar a súa baixa na Mutualidade os seguintes funcionarios:

  • Os funcionarios que pasan á situación de excedencia voluntaria, en calquera das súas modalidades, con excepción das concedidas para coidado de fillos, de familiares e violencia de xénero
  • Os funcionarios que exercitan o dereito de transferencia establecido no artigo 11.2 do anexo VIII do Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas
  • Os funcionarios que deixen de desempeñar destino ou exercer funcións como suplentes, substitutos ou interinos nas Carreiras Xudicial e Fiscal, no Corpo de Secretarios Xudiciais ou nos demais Corpos ao servizo da Administración de Xustiza e non reingresen no Corpo de orixe na Administración de Xustiza
  • Os funcionarios que perdan a condición que dá acceso a ser mutualista, calquera que sexa a causa

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)

Reingreso na Mutualidade

  • Deben solicitar expresamente o seu reingreso na Mutualidade Xeral Xudicial as persoas que, tras causar baixa como mutualistas, reincorpórense ao servizo activo como persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

  • Deben solicitar expresamente o seu reingreso na Mutualidade Xeral Xudicial as persoas que, despois de causar baixa como mutualistas, pasen a unha situación administrativa de xubilación.

Máis información e acceso ao servizo (sede electrónica)