Fondo Especial

A Disposición Adicional Vixésima primeira da Lei 50/1984, de Orzamentos Xerais do Estado para 1985, posibilitou a constitución do Fondo Especial de MUGEJU e a consecuente integración no mesmo das Mutualidades de Funcionarios da Administración de Xustiza.

Segundo as previsións contidas no este precepto, por Acordos do Consello de Ministros do 10 de abril de 1987, do 3 de febreiro de 1989 e do 27 de marzo de 1992, levou a efecto, respectivamente, a integración no Fondo Especial de MUGEJU da Mutualidade Benéfica de Funcionarios de Xustiza Municipal, da Mutualidade de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza e da Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza.

De acordo con as normas de integración:

 • Unicamente incorporáronse ao Fondo Especial os colectivos existentes nas referidas entidades mutuales ao 31 de decembro de 1984. En consecuencia non se poden producir altas de novos socios mutualistas con posterioridade á indicada data.
 • Aos socios mutualistas e beneficiarios das antigas Mutualidades de Funcionarios da Administración de Xustiza garánteselles a través do Fondo Especial os dereitos ás prestacións que se especifican nos Acordos de Integración e nos termos e contías neles fixados.
 • De acordo con as citadas normas, as prestacións de pago único recoñécense na contía vixente no 31 de decembro de 1984.
 • As pensións  recoñécense inicialmente nas contías vixentes no 31 de decembro de 1984, reducíndose no cinco exercicios seguintes e por partes iguais nun 20%, ata alcanzar no último deles, as contías vixentes no 31 de decembro de 1973, que son as garantidas finalmente polo Estado.

A permanencia no Fondo Especial e o mantemento do dereito ás prestacións é voluntaria, contemplándose en consecuencia nos Acordos de Integración que “Os mutualistas poderán darse de baixa no Fondo Especial, en calquera momento, con perda de beneficios anteriormente recoñecidos e sen dereito a devolución de cotas”.

Os Regulamentos destas Mutualidades tamén contemplan a perda da condición de mutualista por falta de pagamento de cotas, tendo a baixa por tal motivo os mesmos efectos que a voluntaria.

 

Normativa

 • Disposición Adicional Vixésima primeira da Lei 50/1984 de Orzamentos Xerais do estado para 1.985 que prevé a constitución deFondo Especial de Mugeju, no que poderán integrarse as Mutualidades de funcionarios da Administración de Xustiza.
 • Disposición Adicional Terceira do Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000.
 • Orde do 30 de maio de 1987, pola que se dispón a publicación do  Acordo do Consello de Ministros do 10 de abril de 1987, polo que se integra a Mutualidade Benéfica de Funcionarios de Xustiza Municipal no Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 13/06/1.987).
 • Orde do 10 de abril de 1989, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros do 3 de febreiro de 1989, polo que se integra a Mutualidade de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza no Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 17/04/1.989).
 • Orde do 18 de maio de 1992 pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros do 27 de  marzo de 1992 polo que se integra a Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza no Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 08/06/1.992).
 • Regulamento da Mutualidade Benéfica de Funcionarios da Xustiza Municipal, aprobado por Orde do 6 de maio de 1969.
 • Regulamento da Mutualidade Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza, aprobado por Orde do 24 de abril de 1974.
 • Regulamento da Mutualidade de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza (aprobado por Decreto de 1776/1971, do 1 de xullo).

 

Prestacións

A partir da integración, MUGEJU recoñece as prestacións causadas polos afiliados ás referidas Mutualidades. Estas prestacións poden ser diferentes canto á contía e requisitos para cada Mutualidade, pero todas recollen nos seus Regulamentos:

 

Formularios de solicitude:

As solicitudes de prestacións do Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial deben efectuarse cuberto o modelo de formulario previsto para cada unha delas. Con cada solicitude debe acompañarse a documentación preceptiva, indicada neses formularios.

Prazos de presentación:

 • O dereito a solicitar o Auxilio por defunción prescribirá ao cinco anos do feito causante do mesmo nas Mutualidades de Previsión e de Xustiza Municipal, e ao ano na de Auxiliares.
 • O dereito a solicitar as pensións prescribirá no prazo de cinco anos, a partir do feito causante das mesmas, nas Mutualidades de Xustiza Municipal e de Auxiliares, e outorgaranse sen efecto retroactivo cando se solicitaron transcorrido un ano a partir do feito que as motive.
 • Non existe prazo de prescrición para solicitar as pensións da Mutualidade de Previsión, e concederanse sen efecto retroactivo se se solicitan despois de transcorrido un ano a partir do feito causante das mesmas.