Cotización

Cotización obrigatoria

Están obrigados a cotizar ao Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, os mutualistas en alta comprendidos no seu ámbito de aplicación e que se achen nalgunha das seguintes situacións administrativas:

  1. Servizo activo, tendo a consideración desta situación o goce de licenzas, incluída a situación de incapacidade temporal, ou por risco durante o embarazo ou durante a lactación natural.

  2. Servizos especiais.

  3. Suspensión provisional ou firme de funcións.

  4. Persoal ao servizo da Administración de Xustiza que pase a desempeñar destino ou exercer funcións como suplente, substituto ou interino nas Carreiras Xudicial e Fiscal, no Corpo de Secretarios Xudiciais ou nos demais Corpos ao Servizo da Administración de Xustiza.

A obriga de cotizar nace desde a data de alta do interesado na Mutualidade Xeral Xudicial e mantense durante todo o tempo en que o afiliado se atope dado de alta.

Suspensión da cotización

Suspéndese a obriga de cotizar dos mutualistas obrigatorios durante o goce de licenzas por asuntos propios, e durante os períodos nos que se atopen en situación de suspensión firme.

As súas cotizacións por estes períodos realizaranse desde a data en que se comece de novo a acreditarlles retribucións, descontándose mensualmente, ata a total extinción do débito, unha cota corrente e outra atrasada. No caso de que desde estas situacións pasen a excedencia voluntaria, ou calquera outra situación ou condición que non comporte a obriga de cotizar, deberán ingresar as cotizacións debidas.

Exención da obriga de cotizar

Están exentos de cotizar:

  • Os mutualistas obrigatorios que pasen á situación de xubilados ou perciban pensión do Réxime de Clases Pasivas causada na súa condición de persoal incluído no ámbito de aplicación deste Regulamento. Esta exención dos mutualistas xubilados ten efectos desde o mes seguinte ao feito causante.
  • Os mutualistas en situación de excedencia para atender ao coidado de fillos ou familiares, ou por violencia de xénero

Cotización no caso de afiliación voluntaria

Os mutualistas voluntarios están obrigados a cotizar mentres se atopen en situación de alta facultativa. O mutualista deberá aboar neste caso a suma da cota e a achega do Estado. A cotización de mutualistas voluntarios retrotraerá os seus efectos ao día seguinte ao da data da baixa como mutualistas obrigatorios.

Normativa: