Cotització

Contingut

Cotització Obligatòria

 1. Estan obligats a cotitzar al Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia, els mutualistes en alta compresos en el seu àmbit d'aplicació i que es troben en alguna de les següents situacions administratives:
  1. Servici actiu, tenint la consideració d'esta situació, el gaudi de llicències, inclosa la situació d'incapacitat temporal, o per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural.
  2. Servicis especials.
  3. Suspensió provisional o ferma de funcions.
  4. Personal al servici de l'Administració de Justícia que passe a exercir destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al Servici de l'Administració de Justícia.
 2. L'obligació de cotitzar naix des de la data d'alta de l'interessat en la Mutualitat General Judicial i es manté durant tot el temps en què l'afiliat es trobe donat de alta.

Suspensió de la cotització

Se suspèn l'obligació de cotitzar dels afiliats obligatoris durant:

 • El gaudi de llicències per assumptes propis.
 • La situació de suspensió ferma.

Les cotitzacions dels mutualistes obligatoris pels períodes anteriorment assenyalats es realitzaran des de la data en què es comence de nou a acreditar-los retribucions, descomptant-se mensualment, fins a la total extinció del dèbit, una quota corrent i una altra endarrerida. En el cas que des d'estes situacions passen a excedència voluntària, o qualsevol altra situació o condició que no comporte l'obligació de cotitzar, hauran d'ingressar les cotitzacions degudes.

Exempció de l'obligació de cotitzar

 • Els mutualistes obligatoris que passen a la situació de jubilats o que perceben pensió del Règim de Classes Passives causada en la seua condició de personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Reglament. L'exempció de cotització dels mutualistes jubilats tindrà efectes des del mes següent al fet causant.
 • Els mutualistes que es troben en la situació d'excedència per a atendre a cura de fills o familiars, o per violència de gènere

Cotització de l'afiliació voluntària

Els mutualistes voluntaris estan obligats a cotitzar mentre es troben en situació d'alta facultativa. El mutualista haurà d'abonar en este cas la suma corresponent a la quota del funcionari o la funcionària i l'Aportació de l'Estat. La cotització de mutualistes voluntaris retrotraurà els seus efectes l'endemà al de la data de la baixa com a mutualistes obligatoris.

Normativa: