Afiliació

Normativa

CIRCULAR nº95 de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, de data 20 de juny de 2018, sobre el Règim d'Afiliació a la Mutualitat General Judicial.(PDF)

Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Mutualisme Judicial.(BOE núm. 186, de 4 d'agost de 2011) (PDF)

Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia.(BOE núm. 154, de 28 de juny de 2000) (PDF)

 

Servicis

Alta de funcionaris de nou ingrés

La incorporació com a personal al servici de l'Administració de Justícia comporta l'afiliació obligatòria, com a mutualista titular, en la Mutualitat General Judicial.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)

Targetes d'afiliació

Si les dades de les seues targetes no són correctes, o si s'ha produït un deteriorament, extraviament o robatori, pot sol·licitar que es generen i s'envien al seu domicili noves targetes d'afiliació.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)

Manteniment de les dades del titular

Els mutualistes titulars estan obligats a comunicar les variacions en les seues dades personals, domicili, posat de destinació, cos professional i situació administrativa.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)

Alta per viudetat o orfandat

Conegut la defunció d'un mutualista titular, la Mutualitat General Judicial procedix a registrar la seua baixa per defunció. Els seus talonaris de receptes queden desactivats i no poden ser utilitzats per a prescriure medicaments. Per a evitar que pogueren quedar desprotegits, els beneficiaris de la persona morta es mantenen temporalment en una situació de "Alta provisional". Per a continuar com a mutualistes, els beneficiaris han de presentar una sol·licitud d'alta per viudetat o orfandat.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)

Mutualistes voluntaris

Els funcionaris que passen a excedència voluntària, o que perden la condició de mutualista obligatori per qualsevol causa, poden mantindre la seua situació d'alta com a mutualistes voluntaris.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)

Baixa del mutualista titular

Llevat que sol·liciten mantindre's com a mutualistes voluntaris, hauran de sol·licitar la seua baixa en la Mutualitat els següents funcionaris:

  • Els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol de les seues modalitats, a excepció de les concedides per a cura de fills, de familiars i violència de gènere
  • Els funcionaris que exerciten el dret de transferència establit en l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de la Comunitats Europees
  • Els funcionaris que deixen d'exercir destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o interins en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al servici de l'Administració de Justícia i no reingresen en el Cos d'origen en l'Administració de Justícia
  • Els funcionaris que perden la condició que dona accés a ser mutualista, qualsevol que siga la causa

També poden sol·licitar la seua baixa aquells mutualistes que prèviament, de forma voluntària, optaren per continuar d'alta com a mutualistes voluntaris o com a mutualistes per viudetat o orfandat.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)

Reingrés de titulars en la Mutualitat

  • Han de sol·licitar expressament el seu reingrés en la Mutualitat General Judicial les persones que, després d'haver sigut baixa com a mutualistes, es reincorporen al servici actiu com a personal al servici de l'Administració de Justícia.

  • Han de sol·licitar expressament el seu reingrés en la Mutualitat General Judicial les persones que, després d'haver sigut baixa com a mutualistes, passen a una situació administrativa de jubilació.

Més informació i accés al servici (seu electrònica)