Cotització

Contingut

Cotització Obligatòria

 1. Estan obligats a cotitzar al Règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia, els mutualistes en alta compresos en el seu àmbit d'aplicació i que es trobin en alguna de les següents situacions administratives:
  1. Servei actiu, tenint la consideració d'aquesta situació, el gaudi de llicències, inclosa la situació d'incapacitat temporal, o per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural.
  2. Serveis especials.
  3. Suspensió provisional o ferma de funcions.
  4. Personal al servei de l'Administració de Justícia que passi a exercir destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al Servei de l'Administració de Justícia.
 2. L'obligació de cotitzar neix des de la data d'alta de l'interessat en la Mutualitat General Judicial i es manté durant tot el temps en què l'afiliat es trobi donat de alta.

Suspensió de la cotització

Se suspèn l'obligació de cotitzar dels afiliats obligatoris durant:

 • El gaudi de llicències per assumptes propis.
 • La situació de suspensió ferma.

Les cotitzacions dels mutualistes obligatoris pels períodes anteriorment assenyalats es realitzaran des de la data en què es comenci de nou a acreditar-los retribucions, descomptant-se mensualment, fins a la total extinció del dèbit, una quota corrent i una altra endarrerida. En el cas que des d'aquestes situacions passin a excedència voluntària, o qualsevol altra situació o condició que no comporti l'obligació de cotitzar, hauran d'ingressar les cotitzacions degudes.

Exempció de l'obligació de cotitzar

 • Els mutualistes obligatoris que passin a la situació de jubilats o que percebin pensió del Règim de Classes Passives causada en la seva condició de personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament. L'exempció de cotització dels mutualistes jubilats tindrà efectes des del mes següent al fet causant.
 • Els mutualistes que es trobin en la situació d'excedència per atendre a cura de fills o familiars, o per violència de gènere

Cotització de l'afiliació voluntària

Els mutualistes voluntaris estan obligats a cotitzar mentre es trobin en situació d'alta facultativa. El mutualista haurà d'abonar en aquest cas la suma corresponent a la quota del funcionari o la funcionària i l'Aportació de l'Estat. La cotització de mutualistes voluntaris retrotraurà els seus efectes l'endemà al de la data de la baixa com a mutualistes obligatoris.

Normativa: