Afiliació

Normativa

CIRCULAR nº95 de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, de data 20 de juny de 2018, sobre el Règim d'Afiliació a la Mutualitat General Judicial.(PDF)

Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Mutualisme Judicial.(BOE núm. 186, de 4 d'agost de 2011) (PDF)

Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia.(BOE núm. 154, de 28 de juny de 2000) (PDF)

 

Serveis

Alta de funcionaris de nou ingrés

La incorporació com a personal al servei de l'Administració de Justícia comporta l'afiliació obligatòria, com a mutualista titular, en la Mutualitat General Judicial.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)

Manteniment de les dades del titular

Els mutualistes titulars estan obligats a comunicar les variacions en les seves dades personals, domicili, posat de destinació, cos professional i situació administrativa.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)

Alta per viduïtat o orfandat

Conegut la defunció d'un mutualista titular, la Mutualitat General Judicial procedeix a registrar la seva baixa per defunció. Els seus talonaris de receptes queden desactivats i no poden ser utilitzats per prescriure medicaments. Per evitar que poguessin quedar desprotegits, els beneficiaris de la persona morta es mantenen temporalment en una situació de "Alta provisional". Per continuar com a mutualistes, els beneficiaris han de presentar una sol·licitud d'alta per viduïtat o orfandat.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)

Mutualistes voluntaris

Els funcionaris que passin a excedència voluntària, o que perdin la condició de mutualista obligatori per qualsevol causa, poden mantenir la seva situació d'alta com a mutualistes voluntaris.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)

Baixa del mutualista titular

Tret que sol·licitin mantenir-se com a mutualistes voluntaris, hauran de sol·licitar la seva baixa en la Mutualitat els següents funcionaris:

  • Els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol de les seves modalitats, a excepció de les concedides per a cura de fills, de familiars i violència de gènere
  • Els funcionaris que exerciten el dret de transferència establert en l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de la Comunitats Europees
  • Els funcionaris que deixin d'exercir destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o interins en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al servei de l'Administració de Justícia i no reingresen en el Cos d'origen en l'Administració de Justícia
  • Els funcionaris que perdin la condició que dona accés a ser mutualista, qualsevol que sigui la causa

Més informació i accés al servei (seu electrònica)

Reingrés en la Mutualitat

  • Han de sol·licitar expressament el seu reingrés en la Mutualitat General Judicial les persones que, després d'haver estat baixa com a mutualistes, es reincorporin al servei actiu com a personal al servei de l'Administració de Justícia.

  • Han de sol·licitar expressament el seu reingrés en la Mutualitat General Judicial les persones que, després d'haver estat baixa com a mutualistes, passin a una situació administrativa de jubilació.

Més informació i accés al servei (seu electrònica)