Receita electrónica

RECEITA ELECTRÓNICA

Os sistemas electrónicos de prescrición están ideados para facilitar o traballo diario do facultativo, o control da administración, así como  a efectividade dos dereitos dos pacientes como tales e pola súa condición de consumidores do SNS. Como di a Exposición de Motivos do Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, a lei considera necesario que o financiamento selectivo e non indiscriminada de medicamentos realícese en función da utilidade terapéutica dos mesmos e da súa necesidade para mellorar a saúde dos cidadáns, e esixe por tanto que o seu uso sexa racional.

A receita electrónica é un salto cualitativo para garantir a racionalidade de uso e as súas vantaxes pódense resumir en:

 • Facilitar o seguimento do historial farmacoterapéutico
 • Facilitar o traballo do profesional prescriptor.
 • Accesibilidade do paciente aos seus tratamentos.
 • Diminución de afluencia en consultas.
 • Seguimento ou control dos tratamentos pautados.

O sistema, en suma, posúe grandes vantaxes para o mutualista, a saber: axilidade, transparencia do prescrito e dos visados que sexan necesarios, e interoperabilidade, Como trasunto das este vantaxes, a administración, conta con maiores facultades e facilidades de control, e reduce erros na execución do proceso.,

Durante o estado de alarma e co obxecto de diminuír a mobilidade dos pacientes que necesiten receitas aos centros de saúde de cada unha das Comunidades Autónomas, MUGEJU comezou acelerou os traballos para incorporar aos mutualistas adscritos aos diferentes Servizos Públicos de Saúde nos sistemas de receita electrónica das diferentes Comunidades Autónomas (CC.AA.). Nalgunhas delas produciuse unha integración completa nos este sistemas, mentres que noutros se implementaron sistemas provisionais de integración dos mutualistas, mentres siga vixente a actual crise sanitaria.

Actualmente, produciuse unha integración completa dos mutualistas adscritos aos seguintes Servizos de Saúde para facer uso do sistema de receita electrónica nos respectivas CC.AA.:

 • Servizo Valenciano de Saúde: a partir do 27 de marzo de 2020
 • Servizo Madrileño de Saúde: a partir do 4 de abril de 2020
 • Servizo Vasco de Saúde: a partir do 16 de abril de 2020
 • Servizo Catalán de Saúde: a partir do 20 de abril de 2020.
 • Servizo Andaluz de Saúde: a partir do 21 de maio.
 • Servizo Rioxano de Saúde: a partir do 27 de xullo de 2020.
 • Servizo Aragonés de Saúde: a partir de o  7 de setembro de 2020.
 • Servizo Cántabro de Saúde: a partir do 1 de outubro de 2020.
 • Servizo Asturiano de Saúde: a partir do 1 de marzo de 2021.

Así mesmo, durante o estado de alarma, adoptáronse solucións provisionais alternativas con varias Comunidades Autónomas, e que se mantiveron mentres continúe a crise sanitaria ou ata a total incorporación dos mutualistas nos sistemas de receitas electrónicas de  estes CC.AA. Neste caso, atópanse os seguintes Servizos Públicos de Saúde:

 • Servizo de Saúde de lles Illes Balears: a partir do 6 de abril de 2020
 • Servizo Murciano de Saúde: a partir do 24 de abril de 2020.
 • Servizo Canario de Saúde: a partir do 27 de abril de 2020.
 • Servizo Galego de Saúde: a partir do día 1 de abril de 2020
 • Servizo de Saúde de Castela e León: a partir do 9 de abril de 2020.
 • Servizo de Saúde de Castela-A Mancha: a partir de 19 de maio.

Sen ser un sistema permanente, senón ligado á crise sanitaria, en todas elas garantíase que o mutualista realiza a achega económica que lle corresponde segundo medicamento no ámbito MUGEJU.

Castela e León puxo en marcha o 9 de abril unha solución coa que se evita que o mutualista acuda ao médico, aínda que é mixta, os mutualistas terán acceso ás receitas a través do mesmo procedemento que os usuarios de SACYL non incluídos en receita electrónica: solicitar cita (por teléfono, APP móbil ou internet) co médico de atención primaria. Desde o centro de saúde contactarase co paciente telefonicamente indicándolle a forma de obter as receitas en papel. Estas receitas en papel serán RECEITAS DO SACYL, e con elas o mutualista dirixirase á oficina de farmacia.

Trátase de sistemas de prescrición non presencial que, como se dicía, arbitra cada comunidade en colaboración con MUGEJU, respectando uns mínimos canto á constancia da prescrición, dispensación e facturación. Permiten que o ou a mutualista, tras contacto telefónico ou telemático, poida adquirir o medicamento ou produto na farmacia.

Os mutualistas adscritos a estes Servizos de Saúde, poderán acudir ás oficinas de farmacia situadas nestes CC.AA., provistos do seu Cartón Sanitario Individual, para que lles dispensen os produtos farmacéuticos prescritos no sistema de receita electrónica, podendo deste xeito obter os seus produtos farmacéuticos nas mesmas condicións económicas que co anterior sistema de receita en papel de MUGEJU.

VISADO DE RECEITAS PARA MUTUALISTAS ADSCRITOS Ao I.N.S.S.

Infórmase que o visado de receitas para os mutualistas adscritos ao I.N.S.S., nos CC.AA. que se relacionan a seguir, faino directamente o Servizo Público De Saúde correspondente:

 • Servizo Valenciano de Saúde.
 • Servizo Madrileño de Saúde.
 • Servizo Vasco de Saúde.
 • Servizo Catalán de Saúde.
 • Servizo Andaluz de Saúde.
 • Servizo Rioxano de Saúde.
 • Servizo de Saúde de lles Illes Balears.
 • Servizo Murciano de Saúde.
 • Servizo Canario de Saúde.
 • Servizo Aragonés de Saúde.
 • Servizo de Saúde de Castela-A Mancha.
 • Servizo Cántabro de Saúde