Recepta electrònica

RECEPTA ELECTRÒNICA

Els sistemes electrònics de prescripció estan ideats per a facilitar el treball diari del facultatiu, el control de l'administració, així com  l'efectivitat dels drets dels pacients com a tals i per la seua condició de consumidors del SNS. Com diu l'Exposició de Motius del Reial decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, la llei considera necessari que el finançament selectiu i no indiscriminada de medicaments es realitze en funció de la utilitat terapèutica dels mateixos i de la seua necessitat per a millorar la salut dels ciutadans, i exigix per tant que el seu ús siga racional.

La recepta electrònica és un salt qualitatiu per a garantir la racionalitat d'ús i els seus avantatges es poden resumir en:

 • Facilitar el seguiment de l'historial farmacoterapéutico
 • Facilitar el treball del professional prescriptor.
 • Accessibilitat del pacient als seus tractaments.
 • Disminució d'afluència en consultes.
 • Seguiment o control dels tractaments pautats.

El sistema, en suma, posseïx grans avantatges per al mutualista, a saber: agilitat, transparència del prescrit i dels visats que siguen necessaris, i interoperabilitat, Com a trassumpte d'aquests avantatges, l'administració, compta amb majors facultats i facilitats de control, i reduïx errors en l'execució del procés.,

Durant l'estat d'alarma i amb l'objecte de disminuir la mobilitat dels pacients que necessiten receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes, MUGEJU va començar va accelerar els treballs per a incorporar als mutualistes adscrits als diferents Servicis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes (CC.AA.). En algunes d'elles s'ha produït una integració completa en aquests sistemes, mentre que en uns altres s'han implementat sistemes provisionals d'integració dels mutualistes, mentre seguisca vigent l'actual crisi sanitària.

Actualment, s'ha produït una integració completa dels mutualistes adscrits als següents Servicis de Salut per a fer ús del sistema de recepta electrònica en les respectives CC.AA.:

 • Servici Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020
 • Servici Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020
 • Servici Basc de Salut: a partir del 16 d'abril de 2020
 • Servici Català de Salut: a partir del 20 d'abril de 2020.
 • Servici Andalús de Salut: a partir del 21 de maig.
 • Servici De La Rioja de Salut: a partir del 27 de juliol de 2020.
 • Servici Aragonés de Salut: a partir de el  7 de setembre de 2020.
 • Servici Càntabre de Salut: a partir de l'1 d'octubre de 2020.
 • Servici Asturià de Salut: a partir de l'1 de març de 2021.

Així mateix, durant l'estat d'alarma, es van adoptar solucions provisionals alternatives amb diverses Comunitats Autònomes, i que s'han mantingut mentre continue la crisi sanitària o fins a la total incorporació dels mutualistes en els sistemes de receptes electròniques de  estes CC.AA. En este cas, es troben els següents Servicis Públics de Salut:

 • Servici de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020
 • Servici Murcià de Salut: a partir del 24 d'abril de 2020.
 • Servici Canari de Salut: a partir del 27 d'abril de 2020.
 • Servici Gallego de Salut: a partir del dia 1 d'abril de 2020
 • Servici de Salut de Castella i Lleó: a partir del 9 d'abril de 2020.
 • Servici de Salut de Castella-la Manxa: a partir de 19 de maig.

Sense ser un sistema permanent, sinó lligat a la crisi sanitària, en totes elles es garantia que el mutualista realitza l'aportació econòmica que li correspon segons medicament en l'àmbit MUGEJU.

Castella i Lleó va posar en marxa el 9 d'abril una solució amb la qual s'evita que el mutualista acudisca al metge, encara que és mixta, els mutualistes tindran accés a les receptes a través del mateix procediment que els usuaris de SACYL no inclosos en recepta electrònica: sol·licitar cita (per telèfon, APP mòbil o internet) amb el metge d'atenció primària. Des del centre de salut es contactarà amb el pacient telefònicament indicant-li la forma d'obtindre les receptes en paper. Estes receptes en paper seran RECEPTES DEL SACYL, i amb elles el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia.

Es tracta de sistemes de prescripció no presencial que, com es deia, arbitra cada comunitat en col·laboració amb MUGEJU, respectant uns mínims quant a la constància de la prescripció, dispensació i facturació. Permeten que l'o la mutualista, després de contacte telefònic o telemàtic, puga adquirir el medicament o producte en la farmàcia.

Els mutualistes adscrits a estos Servicis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en estes CC.AA., proveïts de la seua Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensen els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'esta manera obtindre els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.

VISAT DE RECEPTES PER A MUTUALISTES ADSCRITS A l'I.N.S. S.

S'informa que el visat de receptes per als mutualistes adscrits a l'I.N.S. S., en les CC.AA. que es relacionen a continuació, ho fa directament el Servici Públic De Salut corresponent:

 • Servici Valencià de Salut.
 • Servici Madrileny de Salut.
 • Servici Basc de Salut.
 • Servici Català de Salut.
 • Servici Andalús de Salut.
 • Servici De La Rioja de Salut.
 • Servici de Salut dels Illes Balears.
 • Servici Murcià de Salut.
 • Servici Canari de Salut.
 • Servici Aragonés de Salut.
 • Servici de Salut de Castella-la Manxa.
 • Servici Càntabre de Salut