Que é MUGEJU?

Entidade Xestora do Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza

A Disposición Adicional Segunda da Lei 29/1975, do 27 de xuño, sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, DETERMINOU QUE “A Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza regularase nunha Lei especial, adaptada ás directrices da presente Lei e en réxime de mutualismo, a través dunha Mutualidade de Funcionarios da Administración de Xustiza.

En cumprimento do este mandato legal, mediante o Real Decreto-Lei 16/1978, estableceuse o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza e creou a Mutualidade Xeral Xudicial como entidade xestora do mutualismo xudicial.

Este Réxime Especial queda integrado por dous mecanismos de cobertura:

  • O Réxime de Clases Pasivas do Estado, que se rexe polas súas normas específicas.
  • O Mutualismo Xudicial, regulado actualmente polo Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000, e xestionado pola Mutualidade Xeral Xudicial.

MUGEJU é a denominación abreviada coa que comunmente se coñece á Mutualidade Xeral Xudicial, Organismo Público con personalidade pública diferenciada, patrimonio e tesouraría propios, así como autonomía de xestión nos termos establecidos para o Organismo Autónomos na Lei 6/1997, do 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral de Estado, adscrito ao Ministerio de Xustiza a través da Secretaría de Estado de Xustiza.

A Mugeju ten como finalidade xestionar e prestar de forma unitaria para todos os membros das carreiras, corpos e escalas da Administración de Xustiza, para os funcionarios en prácticas ao servizo da este Administración e para os do Corpo de Letrados de carreira que integran o Corpo de Letrados do Tribunal Constitucional, o mecanismo de cobertura do Sistema de Mutualismo Xudicial establecidos no texto refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.