Què és MUGEJU?

Entitat Gestora del Règim Especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia

La Disposició Addicional Segona de la Llei 29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, VA DETERMINAR QUE “La Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia es regularà en una Llei especial, adaptada a les directrius de la present Llei i en règim de mutualisme, a través d'una Mutualitat de Funcionaris de l'Administració de Justícia.

En compliment d'aquest mandat legal, mitjançant el Reial decret-Llei 16/1978, es va establir el Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia i va crear la Mutualitat General Judicial com a entitat gestora del mutualisme judicial.

Aquest Règim Especial queda integrat per dos mecanismes de cobertura:

  • El Règim de Classes Passives de l'Estat, que es regix per les seues normes específiques.
  • El Mutualisme Judicial, regulat actualment pel Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000, i gestionat per la Mutualitat General Judicial.

MUGEJU és la denominació abreujada amb la qual comunament es coneix a la Mutualitat General Judicial, Organisme Públic amb personalitat pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió en els termes establits per als Organisme Autònoms en la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General d'Estat, adscrit al Ministeri de Justícia a través de la Secretaria d'Estat de Justícia.

La Mugeju té com a finalitat gestionar i prestar de forma unitària per a tots els membres de les carreres, cossos i escales de l'Administració de Justícia, per als funcionaris en pràctiques al servici d'aquesta Administració i per als del Cos de Lletrats de carrera que integren el Cos de Lletrats del Tribunal Constitucional, els mecanisme de cobertura del Sistema de Mutualisme Judicial establits en el text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del personal al servici de l'Administració de Justícia.