Funcions

Li correspon la protecció dels Funcionaris de l'Administració de Justícia enfront de les contingències derivades de l'alteració a través de diverses prestacions, entre les quals cal destacar:

  • Prestacions Sanitàries (Assistència sanitària en la seva modalitat d'atenció primària i atenció especialitzada, Prestació farmacèutica, Prestacions complementàries i qualsevol altra prestació que es determini en l'àmbit del règim general de la seguretat social). Les prestacions sanitàries tenen per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics dirigits a preservar, conservar o restablir la salut dels beneficiaris, així com la seva aptitud per al treball.
  • Prestacions Econòmiques (per incapacitat permanent, per incapacitat temporal, familiars, per defunció i auxilis econòmics).
  • Prestacions Socials : Programa d'atenció a persones amb discapacitat. Programa d'Atenció a Drogodependendientes. Ajudes del Fons d'Assistència Social (FAS).