Estructura

a. Òrgans de direcció i gestió:

  1. La Gerència
  2. Els Delegats Provincials
  • La Gerència: és l'òrgan directiu de gestió i direcció de la Mutualitat General Judicial, que ostenta la representació de l'organisme, i totes les funcions d'adreça, gestió i inspecció de les activitats del mateix.
  • Els Delegats Provincials: a cada província existeix un delegat provincial, que actua amb missions executives, per delegació del gerent, com a òrgan d'enllaç amb els serveis centrals.

b. Òrgans de participació en el control i vigilància de la gestió:

  1. La Comissió Rectora
  2. El Consell General
  • La Comissió Rectora és l'òrgan de control i vigilància de la gestió de la Mutualitat General Judicial. Presidit pel titular de la Secretaria d'Estat de Justícia del Ministeri de Justícia a qui correspon la seva adreça estratègica i l'avaluació i control dels resultats de la seva activitat, entre les seves funcions es troba la d'aprovar el pla d'actuació i la memòria anual de la Mutualitat, examinar i informar l'avantprojecte de pressupost anual i el balanç i comptes anuals de l'exercici anterior, i proposar les mesures que estimi necessàries per al millor compliment de les finalitats de l'organisme.
  • El Consell General és l'òrgan de supervisió general de l'activitat de la Mutualitat; està integrat per membres representants dels diferents cossos al servei de l'Administració de Justícia, i la seva funció principal, a més de conèixer la memòria anual de l'organisme, l'avantprojecte anual de pressupost, el balanç i els comptes anuals, així com els plans d'inversió i el pla d'actuació de l'organisme, consisteix a proposar, si escau, quantes mesures, plans i programes siguin convenients per al desenvolupament dels mecanismes de protecció del règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia.