Contas anuais

As contas anuais elabóranse  a partir dos rexistros contables da entidade, exprésanse en euros, e preséntanse de acordo con o contido establecido no artigo 128 da Lei Xeral Orzamentaria e no Marco conceptual da Contabilidade Pública do PGCP que se aplica obrigatoriamente neste Organismo, segundo o disposto na Instrución de Contabilidade da Administración Institucional do Estado aprobada pola Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo. Seguíronse todos os principios contables públicos establecidos nas este normas, e mostran a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira, do resultado económico patrimonial e da execución do orzamento.