Circulares e Resolucións

Recomendar esta páxina

monitor.jpgA normativa reguladora das prestacións que xestiona a  Mutualidade Xeral Xudicial é a seguinte:

Circulares

Circular 98, con data do 29 de decembro de 2020, sobre actualización de datos persoais do colectivo de mutualistas e beneficiarios de face á futura campaña de vacinación da COVID-19.

Circular 97, con data do 1 de xaneiro de 2020, pola que se establecen os criterios a ter en conta na resolución dos expedientes relativos a algunhas axudas incluídas nas prestacións con cargo ao Fondo de Asistencia Social da Mutualidade Xeral Xudicial.

Circular 96, con data do 29 de outubro de 2018, sobre o procedemento de autorización para prescribir en receitas oficiais da Mutualidade Xeral Xudicial a facultativos que exercen as funcións de médicos de empresa en organismos públicos.

Circular 95, con data do 20 de xuño de 2018, sobre o Réxime de Afiliación  á Mutualidade Xeral Xudicial.

Circular 94, con data do 9 de abril de 2018, sobre xestión de Talonarios e Receitas de MUGEJU.

Circular 93, con data do 22 de decembro de 2017, sobre o funcionamento do Anticipo de Caixa Fixa nas Delegacións.

Circular 92, con data do 14 de novembro de 2017, de reintegro de gastos de farmacia.

Circular 91, con data do 14 de novembro de 2017, de pago de medicamentos a hospitais.

Circular 90, con data do 14 de novembro de 2017, de visado de receitas.

Circular 80, pola que se regula a asistencia sanitaria fose do territorio nacional (Resolución 7 de febreiro de 2012, BOE 20-02-2012).

Resolucións

Resolución, de 18 de xuño de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial sobre a recuperación progresiva da actividade deste Organismo, a reincorporación do seu persoal destinado nas delegacións provinciais e a continuación da actividade dos consultorios instalados nos edificios públicos, atendida a ampliación das medidas de flexibilización das restricións consecuencia da declaración do estado de alarma e as súas prórrogas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución, de 28 de maio de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial de avocación pola Comisión Mixta Nacional das funcións das Comisións Mixtas Provinciais nas materias relacionadas co COVID-19.

Resolución, de 12 de maio de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial sobre a recuperación progresiva da actividade deste organismo e a reincorporación paulatina do seu persoal, atendida a evolución das medidas de flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional no marco da declaración do Estado de Alarma e as súas prórrogas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Resolución, de 30 de abril de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial sobre a continuidade da actividade deste organismo e a reincorporación paulatina do seu persoal, atendida a evolución das medidas de confinamento derivadas da declaración do estado de alarma e as súas prórrogas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19.

Resolución, de 30 de marzo de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial, sobre a continuidade da actividade deste organismo como consecuencia da aprobación do real decreto 463/2020, de 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19, e a súa prórroga, decretada por real decreto 476/2020, de 27 de marzo, de conformidade coas previsións establecidas no real decreto-lei 10/2020, de 29 de marzo.

Resolución, de 20 de marzo de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial, sobre actuacións de carácter temporal e excepcional para as autorizacións de medicamentos sen cupón precinto de dispensación en farmacia hospitalaria.

Resolución, de 16 de marzo de 2020, da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial, sobre a continuidade da actividade deste organismo de conformidade coas previsións establecidas nel como consecuencia da aprobación do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Resolución, de 12 de marzo de 2020, da xerente da mutualidade xeral xudicial (MUGEJU), adaptando a este organismo as medidas contidas na resolución do secretario de estado de política territorial e función pública a adoptar na administración xeral do estado polo peche de centros educativos ou de maiores na comunidade de Madrid con motivo do covid-19 con data do 10 de marzo de 2020, conforme ás instrucións recibidas da subsecretaría do ministerio de xustiza.

Resolución de 4 de decembro de 2019, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas dos Programas do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020.

Resolución de 4 de decembro de 2019, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se actualiza a regulación das prestacións complementarias e xeneralízase a súa tramitación en formato electrónico a través da sede electrónica da MUGEJU.

Resolución de 4 de decembro de 2019, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifican a prestación de produtos ortoprotésicos de dispensación ambulatoria e o Catálogo de produtos ortoprotésicos.

Resolución de 11 de decembro de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas dos Programas do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2019.

Resolución de 18 de outubro de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, interpretando a cláusula 4.3.1 do concerto para a asistencia sanitaria de beneficiarios para 2018 e anos sucesivos.

Resolución de 20 de setembro de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se designan membros da Comisión Mixta de Farmacia.

Resolución de 16 de maio de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se designan membros da Mesa de Contratación.

Orde JUS/464/2018, de 24 de abril, polo que se regula a base de cotización, a determinación da cota e o procedemento de ingreso das cotizacións dos mutualistas á Mutualidade Xeral Xudicial.

Resolución de 18 de abril de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, sobre delegación de competencias.

Resolución de 29 de xaneiro de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas dos Programas do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2018.

Resolución de 29 de xaneiro de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se crea a axuda para adquisición de medias de compresión normal e modifícase consecuentemente a Resolución de 19 de decembro de 2012, pola que se suprimen determinadas axudas socio-sanitarias e complementarias e modifícanse os seus requisitos e contías.

Resolución de 29 de xaneiro de 2018, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 26 de decembro de 2012, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do Fondo de Asistencia Social.

Resolución de 13 de decembro de 2017, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se publica o concerto para a asistencia sanitaria de beneficiarios durante 2018 e a relación de entidades de seguro que subscribiron a mesma.

Resolución de 8 de setembro de 2017, da Mutualidade Xeral Xudicial, convocatoria presentación de solicitudes por entidades de seguro para subscribir concerto con esta Mutualidade, para a asistencia sanitaria de beneficiarios durante 2018, con previsión de prórrogas.

Resolución de 23 de febreiro de 2017, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica a de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución de 23 de febreiro de 2017, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas do Programa do Plan de Atención Socio-Sanitaria.

Resolución de 18 de abril de 2016, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regula a asistencia sanitaria fose do territorio nacional.

Resolución de 15 de decembro de 2015, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se prorroga para o ano 2016 e modifícase parcialmente a de 10 de febreiro de 2015, pola que se convocan axudas do programa do plan de atención socio-sanitaria.

Resolución de 15 de decembro de 2015, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución de 10 de febreiro de 2015, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas do programa do plan de atención socio-sanitaria.

Resolución de 09 de Outubro de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 26 de decembro de 2012, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do Fondo de Asistencia Social.

Resolución de 3 de xuño de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 27 de decembro de 2013, pola que se convoca a concesión de axudas do programa do plan de atención socio-sanitaria.

Resolución de 3 de xuño de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 26 de decembro de 2012, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do Fondo de Asistencia Social.

Resolución de 18 de Marzo de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regula o procedemento de reintegro de gastos de farmacia en supostos excepcionais.

Resolución de 28 de febreiro de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se desenvolve o réxime de prestación de asistencia sanitaria transfronteiriza para o colectivo de mutualistas adscrito a entidades médicas privadas.

Resolución de 22 de Xaneiro de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 19 de decembro de 2012, pola que se suprimen determinadas axudas socio-sanitarias e complementarias e modifícanse os seus requisitos e contías.

Resolución de 27 de decembro de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convoca a concesión de axudas do programa de atención socio-sanitarias.

Resolución de 27 de decembro de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 26 de decembro de 2012, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do fondo de asistencia social.

Resolución de 23 de decembro de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se publica o concerto para a asistencia sanitaria de mutualistas e beneficiarios durante 2014, con previsión de prórrogas e a relación de entidades de seguro que subscribiron a mesma.

Resolución de 17 de decembro de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica a de 19 de decembro de 2012, pola que se suprimen determinadas axudas socio-sanitarias e complementarias e modifícanse os seus requisitos e contías.

Resolución de 3 de Abril de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 8 de marzo de 2013, pola que se convoca a concesión de axudas do Programa do Plan de Atención Socio-Sanitaria.

Resolución de 8 de marzo de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convoca a concesión de axudas do Programa do Plan de Atención Socio-Sanitaria (BOE 25 de marzo de 2013).

Resolución de 6 de febreiro de 2013 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2012, pola que se suprimen determinadas axudas socio-sanitarias e complementarias e modifícanse os seus requisitos e contías.(BOE 20-02-2013).

Resolución de 29 de Xaneiro de 2013 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 26 de decembro de 2012, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do Fondo de Asistencia Social.(BOE 20-02-2013).

Resolución de 29 de Xaneiro de 2013 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.(BOE 20-02-2013).

Resolución de 9 de xaneiro de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2012, pola que se regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.( BOE 29-01-2013).

Resolución de 9 de xaneiro de 2013, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2012, pola que se regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución de 26 de decembro de 2012 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do Fondo de Asistencia Social.( BOE 29-12-2012).

Resolución de 21 de decembro de 2012 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se derroga a Circular 72 e a Resolución de 12 de xuño de 2008.( BOE 29-12-2012)

Resolución de 19 de decembro de 2012 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifican as contías económicas da axuda de gastos de enterro.( BOE 29-12-2012)

Resolución de 19 de decembro de 2012 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regulan a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas. ( BOE 29-12-2012).

Resolución de 19 de decembro de 2012 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se suprimen determinadas axudas socio-sanitarias e complementarias e modifícanse os seus requisitos e contías. ( BOE 29-12-2012).

Resolución de 17 de xullo de 2012 da Xerencia de a Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se suspenden determinadas axudas sociais ( BOE 28-07-2012).

Resolución, de 6 de maio de 2008, da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regula a prestación ortoprotésica e apróbase o catálogo de material ortoprotésico da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 23 de maio 2008) Catálogo Ortoprotésico (BOE 23 de maio 2008).

Outra normativa

Artigo 94 (RD 1026/2011, de 15 de xuño): Xubilación por incapacidade permanente.

Artigos 95,96,97 (RD 1026/2011, de 15 de xullo): Gran invalidez.

Convenio Social (11 de abril de 1986), para a valoración da Gran Invalidez.

Artigo 101 (RD 1026/2011, de 15 de xullo): Indemnizacion por lesións permanentes non invalidantes.

Artigos 107 e 108 (RD 1026/2011, de 15 de xullo): Fondo de Asistencia Social.

Artigo 103 do R.D 1026/2011 de 15 de xullo (BOE 04/08/2011): Subsidio de xubilación.