Circulars i Resolucions

monitor.jpgLa normativa reguladora de les prestacions que gestiona la  Mutualitat General Judicial és la següent:

Circulars

Circular 100, de data 3 de febrer de 2021, sobre el termini de prescripció aplicable a la sol·licitud del subsidi de jubilació previst en l'article 103.3 del Reglament del Mutualisme Judicial.

Circular 99, de data 8 de març de 2021, sobre el funcionament de la Bestreta de Caixa Fixa en les Delegacions Provincials.

Circular 98, de data 29 de desembre de 2020, sobre actualització de dades personals del col·lectiu de mutualistes i beneficiaris amb vista a la futura campanya de vacunació de la Covid-19.

Circular 97, de data 1 de gener de 2020, per la qual s'estableixen els criteris a tenir en compte en la resolució dels expedients relatius a algunes ajudes incloses en les prestacions amb càrrec al Fons d'Assistència Social de la Mutualitat General Judicial.

Circular 96, de data 29 d'octubre de 2018, sobre el procediment d'autorització per prescriure en receptes oficials de la Mutualitat General Judicial a facultatius que exerceixen les funcions de metges d'empresa en organismes públics.

Circular 95, de data 20 de juny de 2018, sobre el Règim d'Afiliació  a la Mutualitat General Judicial.

Circular 94, de data 9 d'abril de 2018, sobre gestió de Talonaris i Receptes de MUGEJU.

Circular 93, de data 22 de desembre de 2017, sobre el funcionament de la Bestreta de Caixa Fixa en les Delegacions.

Circular 92, de data 14 de novembre de 2017, de reintegrament de despeses de farmàcia.

Circular 91, de data 14 de novembre de 2017, de pagament de medicaments a hospitals.

Circular 90, de data 14 de novembre de 2017, de visat de receptes.

Circular 80, per la qual es regula l'assistència sanitària fos del territori nacional (Resolució 7 de febrer de 2012, BOE 20-02-2012).

Resolucions

Resolució del Gerent de 19/10/2022, per la qual s'obre un termini extraordinari per a elecció d'entitat mèdica per a persones perceptores de la prestació econòmica de la seguretat social per fill o menor a càrrec.

Resolució del Gerent de 19 de setembre de 2022, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 03/02/2014 que reclamava, en favor de la Comissió Mixta Nacional, les competències de la Comissió Mixta Provincial de Cantàbria. Amb aquesta nova Resolució, es retorna a aquella Comissió Mixta Provincial totes les competències previstes en el Concert Sanitari vigent

Resolució de 16 de setembre de 2022, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, per la qual es deixa sense efecte la resolució de data 28 de maig de 2020 d'avocació per la comissió mixta nacional de les funcions de les comissions mixtes provincials en les matèries relacionades amb el Covid-19.

Resolució, de 19 de maig de 2022, sobre delegació de competències.

Resolució, de 23 de desembre de 2021, sobre el reconeixement del subsidi per incapacitat temporal previst en l'article 86.b) del reglament del mutualisme judicial aprovat per reial decret 1026/2011, de 15 de juliol.

Resolució, de 9 de desembre de 2020, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2021.

Resolució, de 18 de juny de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial sobre la recuperació progressiva de l'activitat d'aquest Organisme, la reincorporació del seu personal destinat en les delegacions provincials i la represa de l'activitat dels consultoris instal·lats als edificis públics, atesa l'ampliació de les mesures de flexibilització de les restriccions conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució, de 28 de maig de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial d'avocació per la Comissió Mixta Nacional de les funcions de les Comissions Mixtes Provincials en les matèries relacionades amb el Covid-19. (Derogada)

Resolució, de 12 de maig de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial sobre la recuperació progressiva de l'activitat d'aquest organisme i la reincorporació gradual del seu personal, atesa l'evolució de les mesures de flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional en el marc de la declaració de l'Estat d'Alarma i les seves pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resolució, de 30 d'abril de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial sobre la continuïtat de l'activitat d'aquest organisme i la reincorporació gradual del seu personal, atesa l'evolució de les mesures de confinament derivades de la declaració de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.

Resolució, de 30 de març de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial, sobre la continuïtat de l'activitat d'aquest organisme com a conseqüència de l'aprovació del reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19, i la seva pròrroga, decretada per reial decret 476/2020, de 27 de març, de conformitat amb les previsions establertes en el reial decret-llei 10/2020, de 29 de març.

Resolució, de 20 de març de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial, sobre actuacions de caràcter temporal i excepcional per a les autoritzacions de medicaments sense cupó precinto de dispensació en farmàcia hospitalària.

Resolució, de 16 de març de 2020, de la Gerent de la Mutualitat General Judicial, sobre la continuïtat de l'activitat d'aquest organisme de conformitat amb les previsions establertes en ell com a conseqüència de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Resolució, de 12 de març de 2020, de la gerent de la mutualitat general judicial (MUGEJU), adaptant a aquest organisme les mesures contingudes en la resolució del secretari d'estat de política territorial i funció pública a adoptar en l'administració general de l'estat pel tancament de centres educatius o de majors en la comunitat de Madrid amb motiu del covid-19 de data 10 de març de 2020, conforme a les instruccions rebudes de la sotssecretaria del ministeri de justícia.

Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2020.

Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Mutualitat General Judicial, per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries i es generalitza la seva tramitació en format electrònic a través de la seu electrònica de la MUGEJU.

Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifiquen la prestació de productes ortoprotésicos de dispensació ambulatòria i el Catàleg de productes ortoprotésicos.

Resolució de 11 de desembre de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2019.

Resolució de 18 d'octubre de 2018, de la Mutualitat General Judicial, interpretant la clàusula 4.3.1 del concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris per 2018 i anys successius.

Resolució de 20 de setembre de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es designen membres de la Comissió Mixta de Farmàcia.

Resolució de 16 de maig de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es designen membres de la Mesa de contractació.

Ordre JUS/464/2018, de 24 d'abril, pel qual es regula la base de cotització, la determinació de la quota i el procediment d'ingrés de les cotitzacions dels mutualistes a la Mutualitat General Judicial.

Resolució de 18 d'abril de 2018, de la Mutualitat General Judicial, sobre delegació de competències (derogada).

Resolució de 29 de gener de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2018.

Resolució de 29 de gener de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es crea l'ajuda per a adquisició de mitjanes de compressió normal i es modifica conseqüentment la Resolució de 19 de desembre de 2012, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.

Resolució de 29 de gener de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.

Resolució de 13 de desembre de 2017, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica el concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris durant 2018 i la relació d'entitats de segur/segur que han subscrit la mateixa.

Resolució de 8 de setembre de 2017, de la Mutualitat General Judicial, convocatòria presentació de sol·licituds per entitats de segur/segur per subscriure concert amb aquesta Mutualitat, per a l'assistència sanitària de beneficiaris durant 2018, amb previsió de pròrrogues.

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Resolució de 23 de febrer de 2017, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària.

Resolució de 18 d'abril de 2016, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula l'assistència sanitària fos del territori nacional.

Resolució de 15 de desembre de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es prorroga per a l'any 2016 i es modifica parcialment la de 10 de febrer de 2015, per la qual es convoquen ajudes del programa del pla d'atenció soci-sanitària.

Resolució de 15 de desembre de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen les ajudes per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Resolució de 10 de febrer de 2015, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes del programa del pla d'atenció soci-sanitària.

Resolució de 09 d'Octubre de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.

Resolució de 3 de juny de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 27 de desembre de 2013, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del programa del pla d'atenció soci-sanitària.

Resolució de 3 de juny de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.

Resolució de 18 de Març de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula el procediment de reintegrament de despeses de farmàcia en supòsits excepcionals.

Resolució de 28 de febrer de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es desenvolupa el règim de prestació d'assistència sanitària transfronterera per al col·lectiu de mutualistes adscrit a entitats mèdiques privades.

Resolució de 22 de Gener de 2014, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012, per la qual es suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.

Resolució de 27 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del programa d'atenció soci-sanitàries.

Resolució de 27 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del fons d'assistència social.

Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica el concert per a l'assistència sanitària de mutualistes i beneficiaris durant 2014, amb previsió de pròrrogues i la relació d'entitats de segur/segur que han subscrit la mateixa.

Resolució de 17 de desembre de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica la de 19 de desembre de 2012, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.

Resolució de 3 de Abril de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 8 de març de 2013, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària.

Resolució de 8 de març de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoca la concessió d'ajudes del Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària (BOE 25 de març de 2013).

Resolució de 6 de febrer de 2013 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties.(BOE 20-02-2013).

Resolució de 29 de Gener de 2013 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 26 de desembre de 2012, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.(BOE 20-02-2013).

Resolució de 29 de Gener de 2013 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.(BOE 20-02-2013).

Resolució de 9 de gener de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.( BOE 29-01-2013).

Resolució de 9 de gener de 2013, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregeixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes.

Resolució de 26 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual s'estableixen els criteris de concessió de les ajudes del Fons d'Assistència Social.( BOE 29-12-2012).

Resolució de 21 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es deroga la Circular 72 i la Resolució de 12 de juny de 2008.( BOE 29-12-2012)

Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifiquen les quanties econòmiques de l'ajuda de despeses de sepeli.( BOE 29-12-2012)

Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logopèdia i l'ajuda per a despeses d'hospitalització psiquiàtrica per a mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes. ( BOE 29-12-2012).

Resolució de 19 de desembre de 2012 de la Mutualitat General Judicial, per la qual se suprimeixen determinades ajudes soci-sanitàries i complementàries i es modifiquen els seus requisits i quanties. ( BOE 29-12-2012).

Resolució de 17 de juliol de 2012 de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, per la qual se suspenen determinades ajudes socials ( BOE 28-07-2012).

Resolució, de 6 de maig de 2008, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial, per la qual es regula la prestació ortoprotésica i s'aprova el catàleg de material ortoprotésico de la Mutualitat General Judicial. (BOE 23 de maig 2008) Catàleg Ortoprotésico (BOE 23 de maig 2008).

Una altra normativa

Article 94 (RD 1026/2011, de 15 de juny): Jubilació per incapacitat permanent.

Articles 95,96,97 (RD 1026/2011, de 15 de juliol): Gran invalidesa.

Conveni Social (11 d'abril de 1986), per a la valoració de la Gran Invalidesa.

Article 101 (RD 1026/2011, de 15 de juliol): Indemnizacion per lesions permanents no invalidants.

Articles 107 i 108 (RD 1026/2011, de 15 de juliol): Fons d'Assistència Social.

Article 103 del R.D 1026/2011 de 15 de juliol (BOE 04/08/2011): Subsidi de jubilació.