Carta de Serveis

El suport jurídic sobre el qual es recolza la Mutualitat aquesta constituït pel Reial decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de Seguretat Social del personal al Servei de l'Administració de Justícia, i el seu Reglament aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol.

Aquesta CARTA DE SERVEIS té la finalitat d'informar als mutualistes i els seus beneficiaris sobre el que és la Mutualitat General Judicial, les prestacions que concedeix, els serveis que presta, els compromisos de qualitat en les seves prestacions, així com els drets que tenen en relació amb aquests serveis i prestacions.

Des del seu naixement, la Mutualitat General Judicial, ha tingut com a premissa fonamental l'atenció al mutualista, la millora constant de la mateixa i l'estructuració d'un règim prestacional de conformitat amb la legislació vigent. Els suggeriments que ens arribin sobre els diversos aspectes de funcionament de l'Organisme en tots els aspectes serviran per millorar la qualitat dels serveis i corregir els possibles defectes existents.