Protección de Datos de Carácter Persoal

O cidadán pode exercitar en todo momento, ante o responsable do tratamento, os seguintes dereitos:

  • Dereito de rectificación. Ten dereito a obter do responsable do tratamento a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan.
  • Dereito ao esquecemento. Cando concorran os requisitos para iso, pode solicitar ao responsable do tratamento a supresión dos seus datos persoais.
  • Dereito a revogar o consentimento ante o responsable do tratamento, cando concorran os requisitos necesarios para cada suposto. No ámbito dos poderes públicos, basta para que un tratamento sexa lexítimo con que o organismo teña atribuída a competencia para desenvolver a dita actividade (artigo 6.1.e do RGPD). Por tanto, con carácter xeral e salvo norma expresa, non fai falta que preste vostede o seu consentimento a este Ministerio para que tratemos os seus datos persoais.
  • Dereito á limitación no uso dos datos. Tamén este dereito exércese ante o responsable do tratamento, cando concorran os requisitos necesarios de cada caso.
  • Dereito á portabilidade dos datos: en caso de falta de intereses públicos, permítese ao cidadán recibir do responsable ao que entregou os seus datos unha copia dos mesmos para entregalos a outro responsable distinto (por exemplo un provedor de servizos).
  • Dereito a impugnar calquera decisión tomada sobre os datos do cidadán baseada unicamente nun tratamento informático (sen intervención humana) cando concorran os requisitos para iso.Tamén pode recorrer ante a Axencia española de Protección de Datos cando considere que calquera tratamento ou atención a unha solicitude súa sobre tratamento de datos foi contraria a Dereito.
  • Dereito de acceso. Pode vostede obter do responsable do tratamento a confirmación de se se están tratando ou non os datos persoais que lle concirnen.