Protecció de Dades de Caràcter Personal

El ciutadà pot exercitar en tot moment, davant el responsable del tractament, els següents drets:

  • Dret de rectificació. Té dret a obtindre del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concernisquen.
  • Dret a l'oblit. Quan concórreguen els requisits per a açò, pot sol·licitar al responsable del tractament la supressió de les seues dades personals.
  • Dret a revocar el consentiment davant el responsable del tractament, quan concórreguen els requisits necessaris per a cada supòsit. En l'àmbit dels poders públics, prou perquè un tractament siga legítim amb que l'organisme tinga atribuïda la competència per a desenvolupar aquesta activitat (article 6.1.i del RGPD). Per tant, amb caràcter general i excepte norma expressa, no fa falta que preste vosté el seu consentiment a este Ministeri perquè tractem les seues dades personals.
  • Dret a la limitació en l'ús de les dades. També este dret s'exercix davant el responsable del tractament, quan concórreguen els requisits necessaris de cada cas.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas de falta d'interessos públics, es permet al ciutadà rebre del responsable al que va entregar les seues dades una còpia dels mateixos per a entregar-los a un altre responsable diferent (per exemple un proveïdor de servicis).
  • Dret a impugnar qualsevol decisió presa sobre les dades del ciutadà basada únicament en un tractament informàtic (sense intervenció humana) quan concórreguen els requisits per a açò.També pot recórrer davant l'Agència espanyola de Protecció de Dades quan considere que qualsevol tractament o atenció a una sol·licitud seua sobre tractament de dades ha sigut contrària a Dret.
  • Dret d'accés. Pot vosté obtindre del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant o no les dades personals que li concernixen.