Axuda por tratamento de Psicoterapia e Logopedia

Recomendar esta prestación
Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Resolución de 19 de decembro de 2012 (BOE nº 313 de 29 de decembro de 2012) regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución de 9 de xaneiro de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Xaneiro de 2013), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2012, pola que se regula a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas

Resolución de 29 de xaneiro de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febreiro de 2013), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se corrixen erros na de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan a axuda por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución de 15 de decembro de 2015 (BOE nº 304 de 21 de decembro de 2015), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia ou logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Resolución de 23 de febreiro de 2017 (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2017), da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica a de 19 de decembro de 2012, pola que se regulan as axudas por tratamento de psicoterapia e logopedia e a axuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas.

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para atender o tratamento de psicoterapia e/ou logopedia de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial.

 

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR SEGUNDO A MODALIDADE DE SOLICITUDE:

 

1.-Documentación común a achegar en todos os tratamentos:

a) Última declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas da unidade familiar ou, no seu caso, comunicación emitida ou liquidación virada a efectos de devolución pola administración tributaria. Se non existe obrigación de declarar, certificación da administración tributaria acreditativa de non presentar a declaración e das imputacións íntegras de ingresos que consten na administración tributaria e,

b) Declaración responsable das pensións ou prestacións percibidas que estean exentas ou que non estean suxeitas a tributación polo Imposto da Renda das Persoas Físicas.

 

2.- Documentación específica para tratamento psicolóxico:

a) Prescrición de tratamento de psicoterapia por un psiquiatra da entidade médica ou do servizo público de saúde, con descrición da patoloxía susceptible de tratamento psicolóxico.

b) Informe o psicólogo no que conste a patoloxía e tratamento realizado.

c) Facturas orixinais.

 

3.- Documentación específica para tratamento logopédico:  

a) Prescrición do pediatra, otorrinolaringólogo ou neurólogo da entidade médica ou do servizo público de saúde con descrición da patoloxía que presenta e codificación segundo a CIE-9.

b) Informe do logopeda no que conste a patoloxía e tratamento realizado.

c) Facturas orixinais.

 

O importe máximo destas axudas non poderá superar 350 euros por ano natural.

 

A solicitude da prestación farase cumprimentando o impreso oficial establecido pola Mutualidade Xeral Xudicial, acompañada da documentación que na mesma indícase.