Logopedia tratamendua eta laguntza, Psikoterapia

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012) psikoterapia tratamendua arautzen du, eta laguntza edo diru-laguntza logopedia ospitalizazio psikiatrikoa atxikitako gastuetarako mutualista autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (2007ko urtarrilaren 29ko BOE, 25. zk.) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, dirulaguntza edota psikoterapia tratamendua arautzen duena, logopedia - edo mutualista atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei

La Resolución de 29 de enero de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrero de 2013) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 15 de diciembre de 2015 (BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2015) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 23 de febrero de 2017 (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2017) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia y logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Esta prestación tiene por objeto el abono de una ayuda económica para atender el tratamiento de psicoterapia y/o logopedia de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial.

 

ESKAERA AURKEZTU BEHARREKO SEGÚN DOCUMENTACIÓN MODALITATEAN:

 

1.-Documentación tratamendu guztietan berdina eman:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga adierazpena Última (famili unitateko edo, hala badagokio, itzulketa - edo zerga administrazioak egindako likidazioaren ondorio igorritako. Deklaratzera behartuta ez badago, zerga administrazioak ez duela egiaztatzen duen agiria eta diru-sarreren aitorpena aurkezten dituzten zerga administrazioan eta egozpenak Oso-osorik.

b) Declaración responsable de las pensiones o prestaciones percibidas que estén exentas o que no estén sujetas a tributación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

 

Tratamendu psikologikoa emateko 2.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción de tratamiento de psicoterapia por un psiquiatra de la entidad médica o del servicio público de salud, con descripción de la patología susceptible de tratamiento psicológico.

b) urteko Txostena egin eta patologiaren bat jasotzen duen tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

Tratamendurako logopédico 3.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción del pediatra, otorrinolaringólogo o neurólogo de la entidad médica o del servicio público de salud con descripción de la patología que presenta y codificación según la CIE-9.

b) Informe del logopeda en el que conste la patología y tratamiento realizado.

c) jatorrizko fakturak.

 

El importe máximo de estas ayudas no podrá superar 350 euros por año natural.

 

La solicitud de la prestación se hará cumplimentando el impreso oficial establecido por la Mutualidad General Judicial, acompañada de la documentación que en la misma se indica.