Prestacións Complementarias: dentarias, oftalmológicas, ortoprotésicas e outras.

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

1. A Mutualidade Xeral Xudicial concede axudas económicas para compra, aluguer, ou reparacións no seu caso, dunha serie de produtos ortopédicos contidos no catálogo de material ortoprotésico, no que ademais se regulan os períodos de carencia e os importes máximos de financiamento, conforme se contén na Resolución do 4 de decembro de 2019 (BOE 18/12/2019) que actualiza parcialmente o catálogo contido no anexo I da Resolución do 6 de maio de 2008 (BOE 23/05/2008).

A nova Resolución afecta aos mutualistas adscritos ás entidades médicas privadas concertadas, e establece as regras para o procedemento de acceso á prestación, a súa obtención, os requisitos xerais da prescrición e dispensación dos produtos así como, para determinados produtos ortoprotésicos, a achega do usuario prevista na repetida normativa. A axuda pola prestación de produtos de ortopróteses externas configúrase, por tanto, como un reintegro de gastos acreditados segundo factura.

A solicitude da prestación realizarase cubrindo o formulario correspondente, accesible na páxina web da Mutualidade (www.mugeju.es), e presentándoa nas Delegacións Provinciais ou a través da sede electrónica (https://sedemugeju.gob.es/).

A solicitude deberá ir acompañada dos seguintes documentos:

  1. A factura do establecemento autorizado que efectuase a dispensación e que deberá reunir todos os requisitos legais e regulamentarios para a súa validez. Na mesma deberá figurar o detalle de conceptos e prezos así como a constancia do pago, ou ir acompañada, no seu caso, do correspondente recibo que o acredite, e
  2. O documento da prescrición que haberá de realizar un médico especialista na patoloxía que a xustifique.

2. Así mesmo, MUGEJU concede axudas económicas para prestacións dentarias, oftalmológicas e outras prestacións sanitarias, conforme ao establecido na Resolución do 4 de decembro de 2019 (BOE 18/12/2019), pola que se actualiza a regulación das prestacións complementarias e xeneralízase a súa tramitación en formato electrónico, a través da sede electrónica (https://sedemugeju.gob.es/). No entanto, poderanse presentar as solicitudes en formato papel ante os Servizos Centrais, nas Delegacións Provinciais ou en calquera dos rexistros públicos legalmente habilitados indicados durante os días hábiles/laborables dos meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural.

Documentación adicional

Impreso de solicitude de axuda para Prestacións Complementarias

Resolución do 4 de decembro de 2019 que actualiza parcialmente o catálogo contido no anexo I da Resolución do 6 de maio de 2008

Resolución do 4 de decembro de 2019 (BOE 18/12/2019), pola que se actualiza a regulación das prestacións complementarias