Prestacions Complementàries: dentarias, oftalmológicas, ortoprotésicas i unes altres.

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

1. La Mutualitat General Judicial concedix ajudes econòmiques per a compra, lloguer, o reparacions si escau, d'una sèrie de productes ortopédicos continguts en el catàleg de material ortoprotésico, en el qual a més es regulen els períodes de manca i els imports màxims de finançament, conforme es conté en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019) que actualitza parcialment el catàleg contingut en l'annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008 (BOE 23/05/2008).

La nova Resolució afecta als mutualistes adscrits a les entitats mèdiques privades concertades, i establix les regles per al procediment d'accés a la prestació, la seua obtenció, els requisits generals de la prescripció i dispensació dels productes així com, per a determinats productes ortoprotésicos, l'aportació de l'usuari prevista en la repetida normativa. L'ajuda per la prestació de productes d'ortopròtesis externes es configura, per tant, com un reintegrament de gastos acreditats segons factura.

La sol·licitud de la prestació es realitzarà emplenant el formulari corresponent, accessible en la pàgina web de la Mutualitat (www.mugeju.es), i presentant-la en Delegacions Provincials o a través de la seu electrònica (https://sedemugeju.gob.es/).

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

  1. La factura de l'establiment autoritzat que haja efectuat la dispensació i que haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seua validesa. En la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus així com la constància del pagament, o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acredite, i
  2. El document de la prescripció que haurà de realitzar un metge especialista en la patologia que la justifique.

2. Així mateix, MUGEJU concedix ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions sanitàries, conforme a l'establit en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries i es generalitza la seua tramitació en format electrònic, a través de la seu electrònica (https://sedemugeju.gob.es/). No obstant açò, es podran presentar les sol·licituds en format paper davant els Servicis Centrals, en Delegacions Provincials o en qualsevol dels registres públics legalment habilitats indicats durant els dies hàbils/laborables dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any natural.

Documentació addicional

Imprés de sol·licitud d'ajuda per a Prestacions Complementàries

Resolució de 4 de desembre de 2019 que actualitza parcialment el catàleg contingut en l'annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008

Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries