Visat de receptes

El visat de les receptes és un acte previ a la dispensació i es realitza en les delegacions provincials i en els serveis centrals de Mugeju, una vegada efectuades les comprovacions oportunes, estampillant un segell especial en l'anvers de la recepta.

A través del visat, Mugeju autoritza per a un pacient concret, la utilització de medicaments i productes sanitaris que posseint cupó precinto ASSS, requereixen un control sanitari especial, i també d'aquells que, mancant de cupó precinto siguin considerats dispensables, en determinats casos amb càrrec a Mugeju.

Juntament amb la recepta a visar, el mutualista haurà de presentar informe mèdic del facultatiu que prescrigui el medicament o el producte, en el qual es justifiqui la prescripció. L'informe, a aquests efectes, tindrà una validesa màxima d'un any.

 

COM SE SOL·LICITA

Actualment només pot sol·licitar-se de forma presencial, en els serveis centrals i les delegacions provincials de la Mutualitat.

Més informació (seu electrònica)