Reintegraments de gastos de farmàcia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Procedix el reintegrament de gastos de medicaments, productes sanitaris i productes dietètics en els següents suposats:

A) En el cas que els mateixos no existisquen en el mercat nacional i siguen autoritzats i adquirits a través dels organismes sanitaris competents, segons els procediments establits.

B) Quan el mutualista s'haja vist obligat a acudir a facultatiu alié a l'entitat mèdica a la qual està adscrit per causa imputable a la mateixa o per raons d'urgència, no havent-se pogut efectuar per açò la prescripció en la recepta oficial de Mugeju.

C) Quan, per raons excepcionals degudament justificades, el mutualista no haja pogut presentar en l'acte mèdic el talonari de receptes de Mugeju i el facultatiu haja efectuat la prescripció en un model de recepta diferent.

D) En tractaments ambulatoris en el marc d'una assistència transfronterera en un país membre de la UE, sempre que es tracte de medicaments, productes sanitaris i productes dietètics inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

I) Els relacionats amb determinades patologies:

  • Calcitonina per a la malaltia de Paget.
  • Medicaments per al tractament del VIH.
  • Medicaments per al tractament de la fibrosis quística.
  • Especialitats farmacèutiques que continguen estatinas, per a pacients amb hipercolesterolemia familiar heterocigota.

F) En supòsits per als quals la legislació vigent determine percentatges de participació dels mutualistes en el pagament dels medicaments, productes sanitaris i productes dietètics, diferents  a el  30%.

G) En el cas de prescripcions en tractaments directament relacionats amb accident en acte de servici o malaltia professional.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar esta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)