Reintegraments de despeses de farmàcia

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Mugeju contempla una sèrie de supòsits en els quals el mutualista pot sol·licitar un reintegrament de despeses de determinats productes quan aquests han estat adquirits en les condicions establertes en la normativa de Mugeju. Procedeix el reintegrament de despeses de medicaments, productes sanitaris i productes dietètics en els següents suposats:

A) En el cas que els mateixos no existeixin al mercat nacional i siguin autoritzats i adquirits a través dels organismes sanitaris competents, segons els procediments establerts.

B) Quan el mutualista s'hagi vist obligat a acudir a facultatiu aliè a l'entitat mèdica a la qual està adscrit per causa imputable a la mateixa o per raons d'urgència, no havent-se pogut efectuar per això la prescripció en la recepta oficial de Mugeju.

C) Quan, per raons excepcionals degudament justificades, el mutualista no hagi pogut presentar en l'acte mèdic el talonari de receptes de Mugeju i el facultatiu hagi efectuat la prescripció en un model de recepta diferent.

D) En tractaments ambulatoris en el marc d'una assistència transfronterera en un país membre de la UE, sempre que es tracti de medicaments, productes sanitaris i productes dietètics inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

I) Els relacionats amb determinades patologies:

  • Calcitonina per a la malaltia de Paget.
  • Medicaments per al tractament del VIH.
  • Medicaments per al tractament de la fibrosis quística.
  • Especialitats farmacèutiques que continguin estatinas, per a pacients amb hipercolesterolemia familiar heterocigota.

F) En supòsits pels quals la legislació vigent determini percentatges de participació dels mutualistes en el pagament dels medicaments, productes sanitaris i productes dietètics, diferents  a el  30%.

G) En el cas de prescripcions en tractaments directament relacionats amb accident en acte de servei o malaltia professional.