Reintegrament de gastos de farmàcia

Per a una sèrie de casos taxats, el mutualista pot sol·licitar el reintegrament de gastos que haja realitzats a adquirir medicaments, productes sanitaris i productes dietètics que no havien sigut prescrits en receptes oficials de MUGEJU.

La quantia que reintegrarà la Mutualitat serà la quantitat abonada menys l'aportació que corresponga al beneficiari. L'aportació que correspon al beneficiari serà l'aportació normal (30%), l'aportació reduïda el (10% sense sobrepassar un màxim) o que corresponga en cada cas segons la normativa vigent.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar el reintegrament de gastos de farmàcia a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud en la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)