Reintegrament de despeses de farmàcia

Per a una sèrie de casos taxats, el mutualista pot sol·licitar el reintegrament de despeses que hagi realitzats a adquirir medicaments, productes sanitaris i productes dietètics que no havien estat prescrits en receptes oficials de MUGEJU.

La quantia que reintegrarà la Mutualitat serà la quantitat abonada menys l'aportació que correspongui al beneficiari. L'aportació que correspon al beneficiari serà l'aportació normal (30%), l'aportació reduïda el (10% sense sobrepassar un màxim) o que correspongui en cada cas segons la normativa vigent.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar el reintegrament de despeses de farmàcia a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)