Medicaments i productes sanitaris a càrrec de les entitats mèdiques concertades

Són a càrrec de l'Entitat mèdica i subministrats pels seus mitjans als beneficiaris els productes sanitaris que es relacionen a continuació:

a)   Els sistemes d'administració de nutrició enteral domiciliària, cánulas de traqueotomia, laringuectomía i sondes vesicals especials que no siguin dispensables mitjançant recepta de Mugeju, quan aquests productes haguessin estat degudament indicats per un especialista de l'Entitat

b)   Els dispositius intrauterinos (DIU) de qualsevol índole.

c)   Les bombes d'infusió local per a l'administració parenteral d'insulina i altres fàrmacs.

d)   Les xeringues per a l'administració d'insulina uotros fàrmacs antidiabéticos incloses les agulles corresponents o altres sistemes no precarregats d'administració, així com el material fungible de les bombes d'insulina i les agulles per al subministrament dels sistemes precarregats d'insulina o altres fàrmacs antidiabéticos que manquin d'ells.

i)  Les tires reactives per a mesurament de glucèmia, glucosuria i combinades glucosa/cossos cetónicos, així com el glucómetro i les llancetes necessàries per al mesurament, en els pacients diabètics. En tot cas, l'Entitat haurà de garantir a dites pacients qualsevol dels productes existents al mercat quan segons el parer del facultatiu prescriptor s'adaptin millor a les seves necessitats individuals i a les seves habilitats/habilitats personals.

Tots aquests productes se subministraran atenent a criteris de diligència, proporcionalitat i màxima atenció a la situació del pacient.

En aquells supòsits en què, per causes imputables a l'Entitat, el subministrament no s'ajustés a aquests criteris, el mutualista podrà adquirir directament el producte i sol·licitar el reintegrament a l'Entitat