Hormona de creixement

Els criteris d'utilització i protocols de sol·licitud de l'hormona de creixement estan disponibles en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, en la secció professionals-farmàcia:

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/farmacia/hormonacrecimiento/home.htm

La sol·licitud del tractament al Comité Assessor d'Hormona de Creixement ha de realitzar-se emplenant els protocols d'inici i seguiment que s'especifiquen en la pàgina web indicada anteriorment, que contenen tots els paràmetres a avaluar en els quals es basen els criteris d'autorització i renovació del tractament. A més, ha d'adjuntar-se a la sol·licitud el consentiment informat del pacient degudament emplenat. L'absència d'ompliment d'alguna dada sol·licitada pot ser motiu d'un informe negatiu per a l'inici o continuïtat del tractament amb hormona de creixement.