Alcance e contido da prestación farmacéutica

O alcance e contido da prestación farmacéutica que xestiona a Mutualidade Xeral Xudicial é exactamente o considerado no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Medicamentos e produtos que se prescriben en receita oficial de MUGEJU

 • Medicamentos financiables polo SNS incluídos no Nomenclátor oficial.

 • Fórmulas Maxistrais e preparados oficiais contidos no Formulario Nacional.

 • Produtos dietéticos: dietoterápicos e fórmulas enterales.

 • Vacúas antialérgicas e bacterianas: individualizadas elaborados por laboratorios rexistrados e autorizados.

 • Medias elásticas terapéuticas de compresión forte e as de compresión normal que presenten o símbolo marcado “CE” de conformidade no cartonaje ou envoltorio.

 • Produtos sanitarios con cupón precinto.

Con carácter xeral, para os medicamentos prescritos en receitas de MUGEJU a achega económica do mutualista na oficina de farmacia é do 30% sobre o prezo de venda ao público. Hai algúns medicamentos que están exentos de achega, e outros que teñen unha achega reducida dun 10% e un importe máximo de 4,24 euros por envase.

Produtos sanitarios proporcionados polas entidades médicas

A entidade médica proporcionará:

 • Bombas de infusión local para a administración parenteral de insulina e outros fármacos.

 • Xiringas para a administración de insulina ou outros fármacos antidiabéticos, incluídas as agullas correspondentes ou outros sistemas non precargados de administración, así como o material fungible das bombas de insulina e as agullas para a subministración dos sistemas precargados de insulina ou outros fármacos antidiabéticos que carezan deles.

 • Tiras reactivas para medición de glucemia, glucosuria e combinadas glicosa/corpos cetónicos, así como o glucómetro e as lancetas necesarias para a medición, nos pacientes diabéticos. En todo caso, a entidade médica deberá garantir ao este pacientes calquera dos produtos existentes no mercado cando a xuízo do facultativo prescriptor adáptense mellor ás súas necesidades individuais e ás súas habilidades persoais.

 • Dispositivos intrauterinos (DIU), de calquera índole.

 • Sistemas de administración de nutrición enteral domiciliaria, cánulas de traqueotomía, laringuectomía e sondas vesicales especiais que non sexan dispensables mediante receita de MUGEJU, cando este produtos fosen debidamente indicados por un especialista da entidade médica.

A entidade médica fornece estes produtos atendendo a criterios de dilixencia, proporcionalidade e máxima atención á situación do paciente. Se por causas imputables á entidade médica a subministración non se axustase a estes criterios, o mutualista pode adquirir directamente o produto e solicitar o reintegro á entidade médica.

Medicamentos que están excluídos da prestación farmacéutica

Están excluídos:

 • Os medicamentos homeopáticos.

 • As especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP).

 • As especialidades farmacéuticas, efectos e accesorios e fórmulas maxistrais excluídas de financiamento no Sistema Nacional de Saúde.