Abast i contingut de la prestació farmacèutica

L'abast i contingut de la prestació farmacèutica que gestiona la Mutualitat General Judicial és exactament el contemplat en el Règim General de la Seguretat Social.

Medicaments i productes que es prescriuen en recepta oficial de MUGEJU

 • Medicaments finançables pel SNS inclosos en el Nomenclátor oficial.

 • Fórmules Magistrals i preparats oficials continguts en el Formulari Nacional.

 • Productes dietètics: dietoterápicos i fórmules enterales.

 • Bovines antialérgicas i bacterianes: individualitzades elaborats per laboratoris registrats i autoritzats.

 • Mitjanes elàstiques terapèutiques de compressió forta i les de compressió normal que presenten el símbol marcat “CE” de conformitat en el cartonaje o embolcall.

 • Productes sanitaris amb cupó precinte.

Amb caràcter general, per als medicaments prescrits en receptes de MUGEJU l'aportació econòmica del mutualista en l'oficina de farmàcia és del 30% sobre el preu de venda al públic. Hi ha alguns medicaments que estan exempts d'aportació, i uns altres que tenen una aportació reduïda d'un 10% i un import màxim de 4,24 euros per envàs.

Productes sanitaris proporcionats per les entitats mèdiques

Les entitat mèdica proporcionarà:

 • Bombes d'infusió local per a l'administració parenteral d'insulina i altres fàrmacs.

 • Xeringues per a l'administració d'insulina o altres fàrmacs antidiabéticos, incloses les agulles corresponents o altres sistemes no precarregats d'administració, així com el material fungible de les bombes d'insulina i les agulles per al subministrament dels sistemes precarregats d'insulina o altres fàrmacs antidiabéticos que manquen d'ells.

 • Tires reactives per a mesurament de glucèmia, glucosuria i combinades glucosa/cossos cetónicos, així com el glucómetro i les llancetes necessàries per al mesurament, en els pacients diabètics. En tot cas, l'entitat mèdica haurà de garantir a dites pacients qualsevol dels productes existents en el mercat quan segons el parer del facultatiu prescriptor s'adapten millor a les seues necessitats individuals i a les seues habilitats/habilitats personals.

 • Dispositius intrauterinos (DIU), de qualsevol índole.

 • Sistemes d'administració de nutrició enteral domiciliària, cánulas de traqueotomia, laringuectomía i sondes vesicals especials que no siguen dispensables mitjançant recepta de MUGEJU, quan aquests productes hagueren sigut degudament indicats per un especialista de l'entitat mèdica.

L'entitat mèdica subministra estos productes atenent a criteris de diligència, proporcionalitat i màxima atenció a la situació del pacient. Si per causes imputables a l'entitat mèdica el subministrament no s'ajustara a estos criteris, el mutualista pot adquirir directament el producte i sol·licitar el reintegrament a l'entitat mèdica.

Medicaments que estan exclosos de la prestació farmacèutica

Estan exclosos:

 • Els medicaments homeopáticos.

 • Les especialitats farmacèutiques publicitàries (EFP).

 • Les especialitats farmacèutiques, efectes i accessoris i fórmules magistrals excloses de finançament en el Sistema Nacional de Salut.