Tratamentos médicos especiais

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Nos supostos de intervención ou tratamento médico especiais que, sendo financiables polo Sistema Nacional de Saúde, non poidan administrarse a través dos medios propios de medicamento público ou privado dentro do territorio nacional, por mor de imposibilidade técnica, a Mutualidade Xeral Xudicial poderá autorizar, o reintegro de gastos derivados da prestación asistencial requirida en país estranxeiro. Para os efectos anteriores, asimílase a medicamento estranxeiro a que puidese prestarse en España, a través de centros estranxeiros con sede no territorio nacional.

Para iso é imprescindible que a Mutualidade Xeral Xudicial tivese coñecemento previo dos feitos e autorizase o tratamento especial, sen que poidan atenderse as solicitudes de tratamentos xa practicados para os que non se contou con tal autorización previa do Organismo.

Ao impreso de solicitude, hai que acompañar informe médico do Servizo Hospitalario do Hospital Público ou do da entidade médica correspondente, no que se atope en tratamento o solicitante, indicando a imposibilidade de impartir tratamento ou intervención través de medios ordinarios do Sistema Nacional de Saúde, o centro onde se pode prestar o tratamento ou intervención e o orzamento do centro sanitario onde vai procederse á intervención ou tratamento.

Á vista dos informes achegados, A Mutualidade Xeral Xudicial levará a cabo cantas comprobacións requíranse e solicitará cuantos informes estime necesarios e resolverá o que proceda.