Tractaments mèdics especials

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

En els supòsits d'intervenció o tractament mèdic especials que, sent finançables pel Sistema Nacional de Salut, no puguen administrar-se a través dels mitjans propis de medicina pública o privada dins del territori nacional, a causa d'impossibilitat tècnica, la Mutualitat General Judicial podrà autoritzar, el reintegrament de gastos derivats de la prestació assistencial requerida en país estranger. Als efectes anteriors, s'assimila a medicina estrangera la que poguera prestar-se a Espanya, a través de centres estrangers amb seu en el territori nacional.

Per a açò és imprescindible que la Mutualitat General Judicial haja tingut coneixement previ dels fets i haja autoritzat el tractament especial, sense que puguen atendre's les sol·licituds de tractaments ja practicats per als quals no s'haguera comptat amb tal autorització prèvia de l'Organisme.

A l'imprés de sol·licitud, cal acompanyar informe mèdic del Servici Hospitalari de l'Hospital Públic o del de l'entitat mèdica corresponent, en el qual es trobe en tractament el sol·licitant, indicant la impossibilitat d'impartir tractament o intervenció través de mitjans ordinaris del Sistema Nacional de Salut, el centre on es pot prestar el tractament o intervenció i el pressupost del centre sanitari on va a procedir-se a la intervenció o tractament.

A la vista dels informes aportats, La Mutualitat General Judicial durà a terme quantes comprovacions es requerisquen i sol·licitarà quants informes estime necessaris i resoldrà el que procedisca.