Asistencia sanitaria en poboacións de menos de 20.000 habitantes, para mutualistas adscritos a entidades médicas privadas

CONVENIOS DE ASISTENCIA NO MEDIO RURAL

Nalgunhas localidades rurais nas que as entidades médicas non existen medios privados de asistencia primaria, a Mutualidade Xeral Xudicial subscribiu convenios cos Servizos de Saúde das Comunidades Autónomas para a prestación da asistencia sanitaria primaria e de urxencia, con cargo ás EEMM.

Os mutualistas residentes nas poboacións de menos de 20.000 habitantes incluídas nos este convenios poden acudir ao centro de atención primaria ou centro de saúde indicado para recibir asistencia sanitaria primaria, de urxencia, ou ambas, segundo o contido de cada concerto:

  • Nas CCAA de Madrid unicamente atópase concertada a asistencia de urxencias.

  • Os mutualistas residentes nos municipios relacionados nos Anexos 1 do respectivo concerto poden recibir asistencia primaria e de urxencias a través dos servizos asistenciais de atención primaria.
  • Os mutualistas residentes nos municipios relacionados nos Anexos 2 do respectivo concerto poden recibir unicamente asistencia de urxencias a través dos servizos asistenciais de atención primaria.

En ningún caso estes convenios inclúen a atención hospitalaria.

CONVENIOS VIXENTES

 

Naquelas CCAA onde non exista convenio de asistencia no medio rural e as entidades médicas non dispoñan de medios, os mutualistas poden acudir aos medios asistenciais dispoñibles, públicos ou privados. Se o servizo público de saúde emite unha factura ao mutualista pola asistencia prestada, leste deberá presentala á entidade médica, que xestionará o seu pago.