Asistencia sanitaria en poboacións de menos de 20.000 habitantes nos casos de mutualistas adscritos a entidades médicas privadas

Nalgunhas localidades rurais nas que as entidades médicas non existen medios privados de asistencia primaria, MUGEJU ten subscritos convenios cos Servizos de Saúde das Comunidades Autónomas, para a prestación da asistencia sanitaria primaria e de urxencia, con cargo ás EEMM. (Convenio de asistencia no medio rural).


Os mutualistas e beneficiarios residentes nas poboacións de menos de 20.000 habitantes incluídas nos este convenios poden acudir ao centro de atención primaria ou centro de saúde indicado, para recibir asistencia sanitaria primaria, de urxencia ou ambas, segundo o contido de cada concerto.

 

  • Os mutualistas residentes nos municipios relacionados nos anexos 1 do respectivo concerto poden recibir asistencia sanitaria primaria e de urxencias, a través dos servizos asistenciais de atención primaria. 
  • Os mutualistas residentes nos municipios relacionados nos anexos 2 do respectivo concerto poden recibir unicamente asistencia sanitaria de urxencias, a través dos servizos asistenciais de atención primaria.

 

Nas CCAA de Madrid unicamente atópase  concertada a asistencia de urxencias.


En ningún caso estes convenios inclúen a atención hospitalaria.


Naquelas CCAA onde non exista convenio de asistencia no medio rural e as entidades médicas non dispoñan de medios, os mutualistas poden acudir aos medios asistenciais dispoñibles, públicos ou privados. Se o servizo público de saúde emite unha factura ao mutualista pola asistencia prestada, leste deberá presentala á entidade médica, a cal xestionará o seu pago. 

  

CONVENIOS DE ASISTENCIA NO MEDIO RURAL VIXENTES: