Assistència sanitària en poblacions de menys de 20.000 habitants en els casos de mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades

En algunes localitats rurals en les quals les entitats mèdiques no existixen mitjans privats d'assistència primària, MUGEJU té subscrits convenis amb els Servicis de Salut de les Comunitats Autònomes, per a la prestació de l'assistència sanitària primària i d'urgència, amb càrrec a les EEMM. (Conveni d'assistència en el mitjà rural).


Els mutualistes i beneficiaris residents en les poblacions de menys de 20.000 habitants incloses en aquests convenis poden acudir al centre d'atenció primària o centre de salut indicat, per a rebre assistència sanitària primària, d'urgència o les dos, segons el contingut de cada concert.

 

  • Els mutualistes residents en els municipis relacionats en els annexos 1 del respectiu concert poden rebre assistència sanitària primària i d'urgències, a través dels servicis assistencials d'atenció primària. 
  • Els mutualistes residents en els municipis relacionats en els annexos 2 del respectiu concert poden rebre únicament assistència sanitària d'urgències, a través dels servicis assistencials d'atenció primària.

 

En la CCAA de Madrid únicament es troba  concertada l'assistència d'urgències.


En cap cas estos convenis inclouen l'atenció hospitalària.


En aquelles CCAA on no existisca conveni d'assistència en el mitjà rural i les entitats mèdiques no disposen de mitjans, els mutualistes poden acudir als mitjans assistencials disponibles, públics o privats. Si el servici públic de salut emet una factura al mutualista per l'assistència prestada, est haurà de presentar-la a l'entitat mèdica, la qual gestionarà el seu pagament. 

  

CONVENIS D'ASSISTÈNCIA EN EL MITJÀ RURAL VIGENTS EN EL 2021:

Contingut Relacionat per Etiquetes