Assistència sanitària en poblacions de menys de 20.000 habitants, per a mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades

CONVENIS D'ASSISTÈNCIA EN EL MITJÀ RURAL

En algunes localitats rurals en les quals les entitats mèdiques no existeixen mitjans privats d'assistència primària, la Mutualitat General Judicial ha subscrit convenis amb els Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes per a la prestació de l'assistència sanitària primària i d'urgència, amb càrrec a les EEMM.

Els mutualistes residents en les poblacions de menys de 20.000 habitants incloses en aquests convenis poden acudir al centre d'atenció primària o centre de salut indicat per rebre assistència sanitària primària, d'urgència, o ambdues, segons el contingut de cada concert:

  • En la CCAA de Madrid únicament es troba concertada l'assistència d'urgències.

  • Els mutualistes residents en els municipis relacionats en l'Annexos 1 del respectiu concert poden rebre assistència primària i d'urgències a través dels serveis assistencials d'atenció primària.
  • Els mutualistes residents en els municipis relacionats en l'Annexos 2 del respectiu concert poden rebre únicament assistència d'urgències a través dels serveis assistencials d'atenció primària.

En cap cas aquests convenis inclouen l'atenció hospitalària.

CONVENIS VIGENTS

 

En aquelles CCAA on no existeixi conveni d'assistència en el mitjà rural i les entitats mèdiques no disposin de mitjans, els mutualistes poden acudir als mitjans assistencials disponibles, públics o privats. Si el servei públic de salut emet una factura al mutualista per l'assistència prestada, est haurà de presentar-la a l'entitat mèdica, que gestionarà el seu pagament.