Asistencia sanitaria no estranxeiro

Normativa

ESPAZO ECONÓMICO EUROPEA, REINO UNIDO E SUÍZA

O Cartón Sanitario Europea (TSE) é un documento persoal e intransferible que acredita o dereito a recibir as prestacións sanitarias que resulten necesarias durante unha estadía temporal no territorio do Espazo Económico Europeo, Reino Unido ou Suíza, en idénticas condicións que os residentes do país de destino, a través do seu sistema público de sanidade (salvo que o desprazamento teña por obxecto recibir un tratamento médico). O período de validez da TSE é de dous anos.

Máis información e acceso a solicitar a TSE (sede electrónica)

ESTADÍAS ATA 120 DÍAS E ESTADÍAS POR ESTUDOS

Nestes casos a asistencia sanitaria préstase a través dunha póliza colectiva de seguros que na actualidade atópase contratada coa compañía de seguros IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A.

Para facer uso desta prestación o mutualista debe dirixirse telefonicamente a IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A chamando ao teléfono +34 91 572 43 43 e facendo referencia ao número de póliza 42546.

Consultar: Máis información

Para mutualistas destinados ou que prestan os seus servizos fose do territorio nacional: no caso de asistencia non cuberta por ese contrato de seguros, ou se o gasto superase o límite reflectido no mesmo, a Mutualidade reintegrará o importe do exceso de gasto ata o límite do contido e a cobertura da súa carteira de servizos, previa presentación do impreso de solicitude e da documentación justificativa.

Solicitar reintegro de gastos no estranxeiro (sede electrónica)

ESTADÍAS POR TRABALLO DE MÁIS DE 120 DÍAS

Nestes casos a asistencia sanitaria préstase a través dun contrato con DKV Internacional, cun contido análogo á prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional.

Para ser beneficiario deste tipo de asistencia é necesario que o mutualista previamente solicitase a súa alta en DKV Internacional, cubrindo o impreso de solicitude e achegando a documentación justificativa.

Máis información e solicitar inclusión no rexistro de funcionarios desprazados (sede electrónica)

Os gastos sanitarios que excedan da cobertura do mencionado contrato poderán ser reintegrados pola Mutualidade ata o límite da súa carteira de servizos, previa presentación do impreso de solicitude de reintegro e da documentación justificativa.

Solicitar reintegro de gastos no estranxeiro (sede electrónica)

TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIAIS

Para as intervencións ou tratamentos médicos que, sendo financiables polo Sistema Nacional de Saúde, non poidan administrarse a través dos medios propios de medicamento público ou privado dentro do territorio nacional por mor de imposibilidade técnica, a Mutualidade Xeral Xudicial pode autorizar o reintegro de gastos derivados da prestación asistencial requirida en país estranxeiro.

Para iso é imprescindible que a Mutualidade Xeral Xudicial tivese coñecemento previo da situación e autorizase o tratamento.

Máis información e acceso a solicitar a autorización dun tratamento (sede electrónica)

ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTEIRIZA

Esta fórmula permite acudir nalgúns supostos a outro país da UE para recibir asistencia sanitaria, tendo dereito ao reembolso dos gastos médicos a través as tarifas aprobadas e publicadas pola Mutualidade Xeral Xudicial.

É necesario solicitar autorización previa á Mutualidade se a asistencia require hospitalización de polo menos unha noite, ou cando se trate de asistencia que esixa o uso de infraestruturas ou equipos médicos sumamente especializados ou custosos.

Máis información