Assistència sanitària en l'estranger

Normativa

ESPAI ECONÒMIC EUROPEA, REGNE UNIT I SUÏSSA

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és un document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries durant una estada temporal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu, Regne Unit o Suïssa, en idèntiques condicions que els residents del país de destinació, a través del seu sistema públic de sanitat (llevat que el desplaçament tinga per objecte rebre un tractament mèdic). El període de validesa de la TSE és de dos anys.

Més informació i accés a sol·licitar la TSE (seu electrònica)

ESTADES FINS A 120 DIES I ESTADES PER ESTUDIS

En estos casos l'assistència sanitària es presta a través d'una pòlissa col·lectiva d'assegurances que en l'actualitat es troba contractada amb la companyia de segurs IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs i Reassegurances S.A.

Per a fer ús d'esta prestació el mutualista ha de dirigir-se telefònicament a IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs i Reassegurances S.A cridant al telèfon +34 91 572 43 43 i fent referència al nombre de pòlissa 42546.

Consultar: Més informació

Per a mutualistes destinats o que presten els seus servicis fóra del territori nacional: en el cas d'assistència no coberta per eixe contracte d'assegurances, o si el gasto superara el límit reflectit en el mateix, la Mutualitat reintegrarà l'import de l'excés de gasto fins al límit del contingut i la cobertura de la seua cartera de servicis, prèvia presentació de l'imprés de sol·licitud i de la documentació justificativa.

Sol·licitar reintegrament de gastos en l'estranger (seu electrònica)

ESTADES PER TREBALL DE MÉS DE 120 DIES

En estos casos l'assistència sanitària es presta a través d'un contracte amb DKV Internacional, amb un contingut anàleg a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional.

Per a ser beneficiari d'este tipus d'assistència és necessari que el mutualista prèviament haja sol·licitat la seua alta en DKV Internacional, emplenant l'imprés de sol·licitud i aportant la documentació justificativa.

Més informació i sol·licitar inclusió en el registre de funcionaris desplaçats (seu electrònica)

Els gastos sanitaris que excedisquen de la cobertura de l'esmentat contracte podran ser reintegrats per la Mutualitat fins al límit de la seua cartera de servicis, prèvia presentació de l'imprés de sol·licitud de reintegrament i de la documentació justificativa.

Sol·licitar reintegrament de gastos en l'estranger (seu electrònica)

TRACTAMENTS MÈDICS ESPECIALS

Per a les intervencions o tractaments mèdics que, sent finançables pel Sistema Nacional de Salut, no puguen administrar-se a través dels mitjans propis de medicina pública o privada dins del territori nacional a causa d'impossibilitat tècnica, la Mutualitat General Judicial pot autoritzar el reintegrament de gastos derivats de la prestació assistencial requerida en país estranger.

Per a açò és imprescindible que la Mutualitat General Judicial haja tingut coneixement previ de la situació i haja autoritzat el tractament.

Més informació i accés a sol·licitar l'autorització d'un tractament (seu electrònica)

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA TRANSFRONTERERA

Esta fórmula permet acudir en alguns supòsits a un altre país de la UE per a rebre assistència sanitària, tenint dret al reembossament dels gastos mèdics a través les tarifes aprovades i publicades per la Mutualitat General Judicial.

És necessari sol·licitar autorització prèvia a la Mutualitat si l'assistència requerix hospitalització d'almenys una nit, o quan es tracte d'assistència que exigisca l'ús d'infraestructures o equips mèdics summament especialitzats o costosos.

Més informació