Assistència sanitària a l'estranger

Normativa

ESPAI ECONÒMIC EUROPEA, REGNE UNIT I SUÏSSA

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és un document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu, Regne Unit o Suïssa, en idèntiques condicions que els residents del país de destinació, a través del seu sistema públic de sanitat (tret que el desplaçament tingui per objecte rebre un tractament mèdic). El període de validesa de la TSE és de dos anys.

Més informació i accés a sol·licitar la TSE (seu electrònica)

ESTADES FINS A 120 DIES I ESTADES PER ESTUDIS

En aquests casos l'assistència sanitària es presta a través d'una pòlissa col·lectiva d'assegurances que en l'actualitat es troba contractada amb la companyia de segurs/segurs IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A.

Per fer ús d'aquesta prestació el mutualista ha de dirigir-se telefònicament a IRIS GLOBAL Solucions de Protecció Segurs/Segurs i Reassegurances S.A cridant al telèfon +34 91 572 43 43 i fent referència al nombre de pòlissa 42546.

Consultar: Més informació

Per a mutualistes destinats o que presten els seus serveis fos del territori nacional: en el cas d'assistència no coberta per aquest contracte d'assegurances, o si la despesa superés el límit reflectit en el mateix, la Mutualitat reintegrarà l'import de l'excés de despesa fins al límit del contingut i la cobertura de la seva cartera de serveis, prèvia presentació de l'imprès de sol·licitud i de la documentació justificativa.

Sol·licitar reintegrament de despeses a l'estranger (seu electrònica)

ESTADES PER TREBALL DE MÉS DE 120 DIES

En aquests casos l'assistència sanitària es presta a través d'un contracte amb DKV Internacional, amb un contingut anàleg a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional.

Per ser beneficiari d'aquest tipus d'assistència és necessari que el mutualista prèviament hagi sol·licitat la seva alta en DKV Internacional, emplenant l'imprès de sol·licitud i aportant la documentació justificativa.

Més informació i sol·licitar inclusió en el registre de funcionaris desplaçats (seu electrònica)

Les despeses sanitàries que excedeixin de la cobertura de l'esmentat contracte podran ser reintegrats per la Mutualitat fins al límit de la seva cartera de serveis, prèvia presentació de l'imprès de sol·licitud de reintegrament i de la documentació justificativa.

Sol·licitar reintegrament de despeses a l'estranger (seu electrònica)

TRACTAMENTS MÈDICS ESPECIALS

Per a les intervencions o tractaments mèdics que, sent finançables pel Sistema Nacional de Salut, no puguin administrar-se a través dels mitjans propis de medicina pública o privada dins del territori nacional a causa d'impossibilitat tècnica, la Mutualitat General Judicial pot autoritzar el reintegrament de despeses derivades de la prestació assistencial requerida en país estranger.

Per a això és imprescindible que la Mutualitat General Judicial hagi tingut coneixement previ de la situació i hagi autoritzat el tractament.

Més informació i accés a sol·licitar l'autorització d'un tractament (seu electrònica)

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA TRANSFRONTERERA

Aquesta fórmula permet acudir en alguns supòsits a un altre país de la UE per rebre assistència sanitària, tenint dret al reemborsament de les despeses mèdiques a través les tarifes aprovades i publicades per la Mutualitat General Judicial.

És necessari sol·licitar autorització prèvia a la Mutualitat si l'assistència requereix hospitalització d'almenys una nit, o quan es tracti d'assistència que exigeixi l'ús d'infraestructures o equips mèdics summament especialitzats o costosos.

Més informació