Mutualistas e beneficiarios desprazados por un período inferior ou igual a 120 días

Modalidades 2 e 3 da Resolución de 18/04/2016. (BOE 06/05/2016).

MUGEJU presta a asistencia sanitaria no estranxeiro a través da póliza colectiva de seguros que na actualidade atópase contratada coa compañía de seguros IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A., nos seguintes supostos:

 

a) MUTUALISTAS DESTINADOS FÓRA DO TERRITORIO NACIONAL POR UN PERÍODO INFERIOR Ou IGUAL A 120 DÍAS.

Este colectivo ten dereito á prestación sanitaria cun contido análogo ao que se facilita en territorio nacional, de acordo con a carteira de servizos de asistencia sanitaria de MUGEJU.

A asistencia de carácter urxente e non demorable prestarase na forma e condicións establecidas no contrato subscrito coa compañía de seguros IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A.

Para facer uso desta prestación o mutualista debe dirixirse telefonicamente a IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A chamando ao teléfono +34 91 572 43 43 facendo referencia ao número de póliza 42546.

No caso de asistencia non cuberta polo mencionado contrato de seguros ou se o gasto da asistencia superase o límite reflectido no mesmo, MUGEJU reintegrará o importe do exceso de gasto, ata o límite do contido e cobertura da súa carteira de servizos, previa presentación do impreso de solicitude e da documentación justificativa.

 

b) MUTUALISTAS E Os seus BENEFICIARIOS DESPRAZADOS TEMPORALMENTE POR RAZÓNS NON LABORAIS, DURANTE UN PERÍODO INFERIOR Ou IGUAL A 120 DÍAS.

Este colectivo terá dereito durante un período máximo de 120 días, (en caso de desprazamentos por estudos, sen limitación temporal)  á asistencia sanitaria de carácter urxente e non demorable no país de desprazamento, na forma e condicións establecidas no contrato subscrito coa compañía de seguros IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A. Transcorrido este período, non procederá reintegro algún de gastos.

Para facer uso desta prestación o mutualista debe dirixirse telefonicamente a IRIS GLOBAL Solucións de Protección Seguros e Reaseguros S.A.,  chamando ao teléfono +34 91 572 43 43 facendo referencia ao número de póliza 42546.