Mutualistes i beneficiaris desplaçats per un període inferior o igual a 120 dies

Recomanar esta prestació

Modalitats 2 i 3 de la Resolució de 18/04/2016. (BOE 06/05/2016).

Mugeju presta l'assistència sanitària en l'estranger a través de la pòlissa col·lectiva d'assegurances que en l'actualitat es troba contractada amb la companyia de segurs SOS COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, en els següents suposats:

 

a) MUTUALISTES DESTINATS FORA DEL TERRITORI NACIONAL PER UN PERÍODE INFERIOR O IGUAL A 120 DIES.

Este col·lectiu tindrà dret a la prestació sanitària amb un contingut anàleg al que es facilita en territori nacional, d'acord amb la cartera de servicis d'assistència sanitària de Mugeju.

L'assistència de caràcter urgent i no demorable es prestarà en la forma i condicions establides en el contracte subscrit amb la companyia de segurs SOS COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES.

En el cas d'assistència no coberta per l'esmentat contracte d'assegurances o si el gasto de l'assistència superara el límit reflectit en el mateix, Mugeju reintegrarà l'import de l'excés de gasto, fins al límit del contingut i cobertura de la seua cartera de servicis, prèvia presentació de l'imprés de sol·licitud i de la documentació justificativa.

 

b) MUTUALISTES I ELS SEUS BENEFICIARIS DESPLAÇATS TEMPORALMENT PER RAONS NO LABORALS, DURANT UN PERÍODE INFERIOR O IGUAL A 120 DIES.

Este col·lectiu tindrà dret durant un període màxim de 120 dies, -sense limitació temporal, en cas de desplaçaments per estudis a l'assistència sanitària de caràcter urgent i no demorable en el país de desplaçament, en la forma i condicions establides en el contracte subscrit amb la companyia de segurs SOS COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES. Transcorregut aquest període, no procedirà reintegrament algun de gastos.

Per a fer ús d'esta prestació el mutualista ha de dirigir-se telefònicament a SOS COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES cridant al telèfon +34 91 572 43 43 fent referència al nombre de pòlissa 42546.