Mutualistas desprazados por un período superior a 120 días por destino e outros supostos

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Modalidade 1 Resolución 18/04/2016 (BOE 06/05/2016)

Para ser beneficiario deste tipo de asistencia é necesario que o mutualista previamente solicite en Mugeju a súa alta en DKV Internacional, cubrindo o impreso de solicitude e achegando a documentación justificativa.

Mugeju non atenderá ningunha solicitude de pago ou reintegro de gastos sanitarios en países fose do territorio nacional, se o mutualista non solicitase con antelación o alta nesta modalidade sanitaria.

Esta modalidade afecta aos mutualistas e beneficiarios que se atopen nalgún dos seguintes supostos, sempre que acrediten que non teñen dereito á asistencia sanitaria no país de destino ou de residencia:

a)  Mutualistas destinados ou que presten os seus servizos fose do territorio nacional por un período superior a 120 días.

b)  Mutualistas que, atopándose destinados nun país estranxeiro, causen baixa no servizo activo por xubilación ou incapacidade permanente.

c)  Mutualistas que fixen o seu domicilio nalgún país da Unión Europea, Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega), e Suíza.

d)  Mutualistas que acompañen ao seu cónxuxe ou persoa en análoga relación de afectividade e con carácter estable.

e)  Beneficiarios dos mutualistas incluídos nos parágrafos anteriores, que se trasladen con eles.

f)  Mutualistas que se atopen en excedencia por coidado de familiares ou por razón de violencia de xénero, sempre que a residencia no estranxeiro se vaia a prolongar máis de 120 días e sexa consecuencia da circunstancia que orixina a excedencia.

Mugeju facilitará a asistencia sanitaria no país de destino ou residencia a través do contrato con DKV Internacional, cun contido análogo á prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional.

Os gastos sanitarios que excedan da cobertura do mencionado contrato poderán ser reintegrados por Mugeju ata o límite da carteira de servizos, previa presentación do impreso de solicitude de reintegro e da documentación justificativa.