Mutualistes desplaçats per un període superior a 120 dies per destinació i altres supòsits

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Modalitat 1 Resolució 18/04/2016 (BOE 06/05/2016)

Per a ser beneficiari d'este tipus d'assistència és necessari que el mutualista prèviament sol·licite en Mugeju la seua alta en DKV Internacional, emplenant l'imprés de sol·licitud i aportant la documentació justificativa.

Mugeju no atendrà cap sol·licitud de pagament o reintegrament de gastos sanitaris en països fóra del territori nacional, si el mutualista no haguera sol·licitat amb antelació l'alta en esta modalitat sanitària.

Esta modalitat afecta als mutualistes i beneficiaris que es troben en algun dels següents suposats, sempre que acrediten que no tenen dret a l'assistència sanitària en el país de destinació o de residència:

a)  Mutualistes destinats o que presten els seus servicis fóra del territori nacional per un període superior a 120 dies.

b)  Mutualistes que, trobant-se destinats en un país estranger, siguen baixa en el servici actiu per jubilació o incapacitat permanent.

c)  Mutualistes que fixen el seu domicili en algun país de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega), i Suïssa.

d)  Mutualistes que acompanyen al seu cònjuge o persona en anàloga relació d'afectivitat i amb caràcter estable.

i)  Beneficiaris dels mutualistes inclosos en els paràgrafs anteriors, que es traslladen amb ells.

f)  Mutualistes que es troben en excedència per cura de familiars o per raó de violència de gènere, sempre que la residència en l'estranger es vaja a perllongar més de 120 dies i siga conseqüència de la circumstància que origina l'excedència.

Mugeju facilitarà l'assistència sanitària en el país de destinació o residència a través del contracte amb DKV Internacional, amb un contingut anàleg a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional.

Els gastos sanitaris que excedisquen de la cobertura de l'esmentat contracte podran ser reintegrats per Mugeju fins al límit de la cartera de servicis, prèvia presentació de l'imprés de sol·licitud de reintegrament i de la documentació justificativa.