Programa do Plan de Atención Socio-Sanitaria

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Axudas económicas para atender as necesidades de persoas maiores, persoas con discapacidade e drogodependentes e axudas derivadas da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos.

Obxecto

Conceder axudas económicas que atenderán situacións de necesidade que afecten aos mutualistas nas seguintes circunstancias:

 • Persoas maiores.
 • Persoas con discapacidade.
 • Persoas con drogodependencia.
 • Axuda derivada da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos.

Requisitos xerais

 • Ser mutualista ou beneficiario en alta da Mutualidade Xeral Xudicial no momento do feito causante, que debe producirse no exercicio orzamentario correspondente.
 • Referirse a situacións producidas e gastos xerados desde o 1 de xaneiro do ano do exercicio orzamentario correspondente.
 • Non estar incurso en incompatibilidade.

Documentación xeral

 • Solicitude en modelo normalizado, que se pode descargar da páxina web desta Mutualidade, ou obterse nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais.
 • Fotocopia ou copia da declaración do IRPF da unidade familiar do último exercicio, incluída a Declaración Complementaria se se efectuou.
 • Se non existe obriga de declarar, certificación da Administración Tributaria nese sentido e certificación das imputacións íntegras de ingresos que lles consten.
 • Certificación do domicilio e residencia dos membros da unidade familiar.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, MUGEJU solicitase electronicamente esta información a información relativa ao IRPF a través da AEAT, salvo que o mutualista manifeste a súa oposición expresa que en tal caso deberaa achegar.

Documentación específica

A) Programa de atención a persoas maiores:

 • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, MUGEJU solicitase electronicamente esta información a información relativa ao grao de discapacidade, salvo que o mutualista manifeste a súa oposición expresa que en tal caso deberaa achegar.

B) Programa de atención a persoas con discapacidade:

 • Certificación ou fotocopia compulsada do organismo da Comunidade Autónoma competente na materia, acreditativa do grao de discapacidade.
 • No seu caso, informe actualizado do especialista responsable da asistencia facultativa, que indique a necesidade do tratamento.
 • En cada caso, orzamentos do centro ou profesional que imparta o tratamento ou da empresa que realice a supresión das barreiras arquitectónicas.
 • Facturas orixinais do gasto.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, MUGEJU solicitase electronicamente esta información a información relativa ao grao de discapacidade, salvo que o mutualista manifeste a súa oposición expresa que en tal caso deberaa achegar.

C) Programa de atención a persoas drogodependentes:

 • Prescrición do especialista (para a primeira mensualidade).
 • Facturas orixinais.
 • No seu caso, declaración responsable das pensións ou prestacións exentas ou non suxeitas a tributación por IRPF do último exercicio.

D) Programa de axudas derivadas da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos.

 • Recibir previamente unha axuda ortoprotésica por produtos suxeitos a achega económica por parte do mutualista.
 • Mais información en Axuda esta ligazón.

Prazo de presentación

 • Ata o 31 de decembro do ano en curso.

Resolución e recurso

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de Resolución: 6 meses.
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza.

Documentación adicional

Resolución do 20 de decembro de 2021, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se convocan axudas dos Programas do Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2022.

Solicitude de axudas do Programa de Atención a persoas con discapacidade

Solicitude de Axudas do Programa de Atención a persoas drogodependentes

Solicitude de Axudas do Programa de Atención persoas maiores

Solicitude de axuda derivada da achega económica en determinados produtos ortoprotésicos