Planaren programari Socio-Sanitaria Arreta

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Laguntza ekonomikoak beharrei erantzuteko adineko pertsonak, minusbaliatuak eta drogazaleak eta solidaritatezko legetik eratorritako laguntzak ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak.

Xedea

Conceder ayudas económicas que atenderán situaciones de necesidad que afecten a los mutualistas en las siguientes circunstancias:

 • Adineko pertsonak.
 • Ezgaitasunak dituzten pertsonak.
 • Drogazaleek.
 • Diru-ekarpenaren ondoriozko laguntza zenbait produktu ortoprotesikoak.

Baldintza orokorrak

 • Ser mutualista o beneficiario en alta de la Mutualidad General Judicial en el momento del hecho causante, que debe producirse en el ejercicio presupuestario correspondiente.
 • Referirse a situaciones producidas y gastos generados desde el 1 de enero del año del ejercicio presupuestario correspondiente.
 • Bateraezintasunerako legezko kariren batean erorita ez egotea bateraezintasuna.

Dokumentazio orokorra

 • Solicitud en modelo normalizado, que se puede descargar de la página web de esta Mutualidad, u obtenerse en los Servicios Centrales o en las Delegaciones Provinciales.
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Egoitza eta helbidea ziurtagiria famili unitateko kide guztiak.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, MUGEJU recabara electrónicamente esta información la información relativa al IRPF a través de la AEAT, salvo que el mutualista manifieste su oposición expresa que en tal caso la deberá aportar.

Berariazko dokumentazioa

A) adinekoen arretarako Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • En su caso, declaración responsable de las pensiones o prestaciones exentas o no sujetas a tributación por IRPF del último ejercicio.

28.2 Artikuluan ezarritakoaren arabera 39/2015 legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkideari buruzko informazioa elektronikoki organoengana joko du informazio hori, MUGEJU, minusbaliotasunaren maila mutualista adierazi du halakoetan izan ezik espresuki kontra aurkeztu beharko du.

B) pertsona ezinduei laguntzeko Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • Hala badagokio, txosten eguneratua ardura behar dela adierazten duen fakultatiboak, espezialista.
 • Kasu bakoitzean, aurrekontuak, zentroaren edo profesionala irakasten duten tratamendu edo egiten duen enpresaren arkitekturako oztopoak kentzeko.
 • Gastuaren jatorrizko fakturak.
 • En su caso, declaración responsable de las pensiones o prestaciones exentas o no sujetas a tributación por IRPF del último ejercicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, MUGEJU recabara electrónicamente esta información la información relativa al grado de discapacidad, salvo que el mutualista manifieste su oposición expresa que en tal caso la deberá aportar.

C) droga mendekotasunak dituzten pertsonendako arreta-Programa:

 • Espezialistaren preskripzio (lehenengo hileko).
 • Jatorrizko fakturak.
 • En su caso, declaración responsable de las pensiones o prestaciones exentas o no sujetas a tributación por IRPF del último ejercicio.

D) Programa de ayudas derivadas de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos.

 • Aldez aurretik jaso izana laguntza behar duten produktuak ortoprotesikoaren gastua itzultzeari eta diru-ekarpena egitea, mutualista.
 • Informazio gehiago lotura hau .

Aurkezteko epea

 • Urteko abenduaren 31 arte.

Ebazpena eta errekurtsoa

 • Hasiera: interesatuak eskatuta.
 • Ebazten duen agintaritza: gerentzia-mutualitate orokorraren Judiziala.
 • Erabakitzeko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa
 • Gora jotzeko Errekurtsoa: aurrean justizia ministroa.

Dokumentazio gehigarria

2020Ko abenduaren 9ko ebazpena , de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2021.

Solicitud de ayudas del Programa de Atención a personas con discapacidad

Programaren laguntza-eskaera. droga mendekotasunak dituzten pertsonendako arreta

Adinekoen arretako-programaren laguntza-eskaera

Solicitud de ayuda derivada de la aportación económica en determinados productos ortoprotésicos