Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Ajudes econòmiques per a atendre les necessitats de persones majors, persones amb discapacitat i drogodependents i ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos.

Objecte

Concedir ajudes econòmiques que atendran situacions de necessitat que afecten als mutualistes en les següents circumstàncies:

 • Persones majors.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones amb drogodependència.
 • Ajuda derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos.

Requisits generals

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en el moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari corresponent.
 • Referir-se a situacions produïdes i gastos generats des de l'1 de gener de l'any de l'exercici pressupostari corresponent.
 • No estar culpable en incompatibilitat.

Documentació general

 • Sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar de la pàgina web d'esta Mutualitat, o obtindre's en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar.

De conformitat amb l'establit en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, MUGEJU recaptara electrònicament esta informació la informació relativa a l'IRPF a través de l'AEAT, llevat que el mutualista manifeste la seua oposició expressa que en tal cas l'haurà d'aportar.

Documentació específica

A) Programa d'atenció a persones majors:

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

De conformitat amb l'establit en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, MUGEJU recaptara electrònicament esta informació la informació relativa al grau de discapacitat, llevat que el mutualista manifeste la seua oposició expressa que en tal cas l'haurà d'aportar.

B) Programa d'atenció a persones amb discapacitat:

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, informe actualitzat de l'especialista responsable de l'assistència facultativa, que indique la necessitat del tractament.
 • En cada cas, pressupostos del centre o professional que impartisca el tractament o de l'empresa que realitze la supressió de les barreres arquitectòniques.
 • Factures originals del gasto.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

De conformitat amb l'establit en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, MUGEJU recaptara electrònicament esta informació la informació relativa al grau de discapacitat, llevat que el mutualista manifeste la seua oposició expressa que en tal cas l'haurà d'aportar.

C) Programa d'atenció a persones drogodependents:

 • Prescripció de l'especialista (per a la primera mensualitat).
 • Factures originals.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

D) Programa d'ajudes derivades de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos.

 • Haver rebut prèviament una ajuda ortoprotésica per productes subjectes a aportació econòmica per part del mutualista.
 • Mes informació en este enllaç.

Termini de presentació

 • Fins al 31 de desembre de l'any en curs.

Resolució i recurs

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de Resolució: 6 mesos.
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia.

Documentació addicional

Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2022.

Sol·licitud d'ajudes del Programa d'Atenció a persones amb discapacitat

Sol·licitud d'Ajudes del Programa d'Atenció a persones drogodependents

Sol·licitud d'Ajudes del Programa d'Atenció persones majors

Sol·licitud d'ajuda derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos