Subsidio por Incapacidade Temporal e por Risco durante o embarazo e durante a lactación

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Situación de Incapacidade Temporal

Considéranse en situación de Incapacidade Temporal os funcionarios que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica do Poder Xudicial (artigos 374 e 375) e no Texto Refundido das disposicións legais vixentes sobre o Réxime Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administración de Xustiza (artigos 19 e 20), aprobado por real Decreto Lexislativo 3/2000, obtivesen licenza por enfermidade ou accidente que impidan o normal desempeño das funcións públicas.

A súa regulación básica está contida nos preceptos legais citados no parágrafo anterior e nos artigos 82 ao 93 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo(BOE de 4/8/2011).

O dereito ao Subsidio por Incapacidade Temporal a cargo de Mugeju nace ao concederse a prórroga de licenza por enfermidade correspondente ao sétimo mes (durante o seis primeiros, os funcionarios da Administración de Xustiza teñen dereito á totalidade das retribucións).

Igual consideración e efectos que a situación de Incapacidade Temporal ten a situación da muller funcionaria que obtivese licenza por risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural de fillo menor de nove meses.

A contía do Subsidio é fixa e invariable, en tanto este non se extinga, e será a maior das dúas cuantidades seguintes:

  • O 80 por 100 das retribucións básicas devindicadas (soldo e trienios), incrementadas na sexta parte dunha paga extraordinaria, correspondente ao primeiro mes de licenza.
  • O 75 por 100 das retribucións complementarias devindicadas no primeiro mes de licenza.

O importe do Subsidio íntegro así calculado non poderá ser superior ás retribucións complementarias integras correspondentes ao primeiro mes de licenza.

Se a contía do Subsidio resultase superior, o seu importe reducirase no exceso.

O Subsidio extínguese, entre outras causas, por:

  • Finalización da licenza por enfermidade.
  • Transcurso do prazo máximo de duración de incapacidade temporal, previsto no Texto Refundido da Lei Xeral de Seguridade Social.
  • Declaración de xubilación.
  • Falecemento.

 

Situación de risco durante o embarazo e durante a lactación natural

A situación da mutualista que obtivese licenza por risco durante o embarazo ou durante o período de lactación natural de fillo menor de nove meses terá a mesma consideración e efectos que a Incapacidade Temporal, coa particularidade de que a prestación económica equivalente ao subsidio por Incapacidade Temporal consiste nun subsidio a cargo de Mugeju en contía igual ao 100 por 100 das retribucións complementarias devindicadas no primeiro mes de licenza.

Arquivos asociados