Subsidio por Incapacidad Temporal y por Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Aldi baterako ezintasuna

Se consideran en situación de Incapacidad Temporal los funcionarios que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 374 y 375) y en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia (artículos 19 y 20), aprobado por real Decreto Legislativo 3/2000, hayan obtenido licencia por enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de las funciones públicas.

Su regulación básica está contenida en los preceptos legales citados en el párrafo anterior y en los artículos 82 al 93 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio(BOE de 4/8/2011).

Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena jasotzeko eskubidea eman al da bere gaixotasuna luzatzea dagokion irudian, Mugeju zazpigarren hilabetetik irudian (lehen sei urteetan, eskubidea dute justizia administrazioko funtzionarioen ordainsari guztiak).

Igual consideración y efectos que la situación de Incapacidad Temporal tiene la situación de la mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de hijo menor de nueve meses.

Laguntzaren zenbatekoa finkoa eta aldaezina da (beraz, ez Du desegiten da, eta hurrengo bietan zaharrena cuantidades:

  • 100Eko 80 sortutako oinarrizko ordainsariak (soldata eta hirurtekoak) gehi seiren bat ere aparteko ordainketa, urtarrilean, dagokion lizentzia irudian.
  • 100Eko 75 ordainsari osagarriek sortutako lehenengo hilabeteko baimena.

El importe del Subsidio íntegro así calculado no podrá ser superior a las retribuciones complementarias integras correspondientes al primer mes de licencia.

Urteko zenbatekoa handiagoa bada, Diru-laguntzak, zenbatekoa murriztuko da, gehiegizko.

Subsidioa da, beste arrazoi batzuen artean,:

  • Bukatzeko, gaixotasunagatiko lizentzia.
  • Aldi baterako ezintasunaren gehienezko iraupena amaitu arte, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateratuaren arabera.
  • Erretiroa aitortzea.
  • Heriotza.

 

Haurdunaldiko eta edoskitzaro naturaleko arriskua

Lizentzia eskuratu duen egoeraren mutualista haurdunaldiko arriskuagatik edo bederatzi hilabetetik beherako seme-alabaren edoskitzaroan naturalaren izaera bera izango dela eta Aldi Baterako Ezintasunaren ondorio izatea, baina beste prestazio ekonomikoa subsidio bat egingo al da aldi baterako ezintasunagatiko sorospena, Mugeju sortutako ordainsari osagarrien zenbateko bera al 100eko lehenengo hilabeteko baimena.

Fitxategi erlazionatuak